แบบฟอร์มคำร้อง


ที่ แบบฟอร์มออนไลน์ ดาวน์โหลด
1. ขอใบรับรองต่างๆ สำหรับนิสิตปัจจุบัน ( ขั้นตอนการยื่นคำร้อง ) ยื่นคำร้องออนไลน์
2. คำร้องขอขยายจำนวนผู้เรียน
3. คำร้องขอคืนสภาพนิสิต
4. คำร้องขอตรวจสอบและแก้ไขคะแนน/ระดับขั้น ( ประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง )
5. คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนิสิต ( ขั้นตอนการยื่นคำร้อง ) ยื่นคำร้องออนไลน์
6. คำร้องขอย้ายคณะ
7. คำร้องขอรักษาสภาพนิสิตบัณฑิตศึกษา ( ขั้นตอนการยื่นคำร้อง )
8. คำร้องขอรักษาสภาพนิสิตระดับปริญญาตรี ( ขั้นตอนการยื่นคำร้อง )
9. คำร้องขอลงทะเบียน AUDIT
10. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำไม่ต่ำกว่า D
11. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนมากกว่าที่กำหนด (ระดับบัณฑิตศึกษา)
12. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนมากกว่าที่กำหนด (เฉพาะนิสิตสภาพรอพินิจเท่านั้น)
13. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (รายวิชาฝึกงาน ฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา)
14. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วม
15. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนแทน F
16. คำร้องขอเทียบรายวิชา
17. คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ - สกุล
18. คำร้องขอเปลี่ยนวิชาเอก / วิชาโท
19. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงตารางสอบปลายภาค
20. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงผู้สอนหลังสิ้นสุดการลงทะเบียน
21. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาเรียน / ห้องเรียน / ผู้สอน
22. คำร้องขอเปิดรายวิชา / ปิดรายวิชา / เปิดกลุ่มเพิ่มเติม
23. คำร้องขอเพิ่มรายวิชาหลังกำหนด
24. คำร้องขอแจ้งสำเร็จการศึกษาช้า ( ขั้นตอนการยื่นคำร้อง )
25. คำร้องขอโอนรายวิชา ( ขั้นตอนการยื่นคำร้อง )
26. คำร้องขอใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ ( ขั้นตอนการยื่นคำร้อง )
27. คำร้องขอใบแสดงผลการเรียน (Transcript) สำหรับศิษย์เก่า ( ขั้นตอนการยื่นคำร้อง )
28. คำร้องทั่วไป
29. คำร้องแจ้งขออนุปริญญานิติศาสตร์ช้า
30. คําร้องยกเลิกการขออนุปริญญานิติศาสตร์
31. หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
32. แบบคำร้องเลือกวิชาโท
33. ใบมอบฉันทะ

หมายเหตุ : คำร้องแบบไฟล์ pdf หากไม่สามารถเปิดไฟล์ได้ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ ที่นี่

: ยื่นคำร้องออนไลน์ เข้าสู่ระบบด้วย TSU-Mail   เข้าสู่ระบบ   คู่มือการใช้ TSU-Mail

: งานทะเบียนนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ  inbox

* คำร้องขอลาออก นิสิตขอรับได้ที่กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิต ฯ (วิทยาเขตที่นิสิตสังกัด)