แบบฟอร์มคำร้อง

ที่ แบบฟอร์มออนไลน์ ดาวน์โหลด
1. คำร้องขอ Transcript กรณีกำลังศึกษา
2. คำร้องขอ Transcript กรณีสำเร็จการศึกษา
3. คำร้องขอหนังสือรับรอง
4. คำร้องขอหนังสือรับรองครบหลักสูตร
5. ใบมอบฉันทะ
6. คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนิสิต
7. คำร้องขอถอนรายวิชาติด W
8. คำร้องขอรักษาสภาพนิสิตระดับปริญญาตรี
9. คำร้องขอรักษาสภาพนิสิตบัณฑิตศึกษา
10. คำร้องขอโอนรายวิชา
11. แบบฟอร์มขอเทียบรายวิชา
12. แบบฟอร์มขอแก้ระดับขั้น I
13. คำร้องขอแจ้งสำเร็จการศึกษาช้า
14. คำร้องขอขึ้นทะเบียนปริญญา
15. คำร้องขอส่งหลักฐานการศึกษา
16. คำร้องขอคืนสภาพนิสิต
17. คำร้องขอขยายจำนวนผู้เรียน
18. คำร้องขอเพิ่มรายวิชาหลังกำหนด
19. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (รายวิชาฝึกงาน ฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา)
20. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนมากกว่าที่กำหนด (ระดับบัณฑิตศึกษา)
21. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วม (สำหรับนิสิตรหัส 60 เป็นต้นไป)
22. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำไม่ต่ำกว่า D
23. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนแทน F
24. คำร้องขอลงทะเบียนมากกว่าเกณฑ์รอพินิจ
25. คำร้องขอเปลี่ยนวิชาเอก / วิชาโท
26. คำร้องขอย้ายคณะ
27. คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ - สกุล
28. คำร้องขอลงทะเบียน AUDIT
29. แบบคำร้องเลือกวิชาโท

หมายเหตุ : คำร้องแบบไฟล์ pdf หากไม่สามารถเปิดไฟล์ได้ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ ที่นี่

*** สำหรับคำร้องขอลาออก ให้นิสิตขอรับได้ที่กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิต ฯ ที่นิสิตสังกัดอยู่