แบบฟอร์มคำร้อง


ที่ แบบฟอร์มออนไลน์ ดาวน์โหลด
1. คำร้องทั่วไป
2. คำร้องขอตรวจสอบและแก้ไขคะแนน/ระดับขั้น ( ประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง )
3. หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
4. คำร้องขอขยายจำนวนผู้เรียน
5. คำร้องขอเปิดรายวิชา / ปิดรายวิชา / เปิดกลุ่มเพิ่มเติม
6. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาเรียน / ห้องเรียน / ผู้สอน
7. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงผู้สอนหลังสิ้นสุดการลงทะเบียน
8. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงตารางสอบปลายภาค
9. คำร้องขอ Transcript สำหรับศิษย์เก่า
10. ใบมอบฉันทะ
11. คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนิสิต ( ขั้นตอนการยื่นคำร้อง ) ยื่นคำร้องออนไลน์
12. คำร้องขอรักษาสภาพนิสิตระดับปริญญาตรี
13. คำร้องขอรักษาสภาพนิสิตบัณฑิตศึกษา
14. คำร้องขอโอนรายวิชา
15. คำร้องขอเทียบรายวิชา
16. คำร้องขอแจ้งสำเร็จการศึกษาช้า
17. คำร้องขอคืนสภาพนิสิต
18. คำร้องขอเพิ่มรายวิชาหลังกำหนด
19. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (รายวิชาฝึกงาน ฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา)
20. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนมากกว่าที่กำหนด (ระดับบัณฑิตศึกษา)
21. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำไม่ต่ำกว่า D
22. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนแทน F
23. คำร้องขอลงทะเบียนมากกว่าเกณฑ์รอพินิจ
24. คำร้องขอเปลี่ยนวิชาเอก / วิชาโท
25. คำร้องขอย้ายคณะ
26. คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ - สกุล
27. คำร้องขอลงทะเบียน AUDIT
28. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วม
29. แบบคำร้องเลือกวิชาโท
30. คำร้องแจ้งขออนุปริญญานิติศาสตร์ช้า
31. คําร้องยกเลิกการขออนุปริญญานิติศาสตร์

หมายเหตุ : คำร้องแบบไฟล์ pdf หากไม่สามารถเปิดไฟล์ได้ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ ที่นี่

: ยื่นคำร้องออนไลน์ เข้าสู่ระบบด้วย TSU-Mail เข้าสู่ระบบ

* คำร้องขอลาออก นิสิตขอรับได้ที่กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิต ฯ (วิทยาเขตที่นิสิตสังกัด)