แบบฟอร์มคำร้อง

ที่ แบบฟอร์มออนไลน์ ดาวน์โหลด
1. คำร้องขอ Transcript กรณีสำเร็จการศึกษา
2. ใบมอบฉันทะ
3. คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนิสิต
4. คำร้องขอรักษาสภาพนิสิตระดับปริญญาตรี
5. คำร้องขอรักษาสภาพนิสิตบัณฑิตศึกษา
6. คำร้องขอโอนรายวิชา
7. แบบฟอร์มขอเทียบรายวิชา
8. คำร้องขอแจ้งสำเร็จการศึกษาช้า
9. คำร้องขอขึ้นทะเบียนปริญญา
10. คำร้องขอส่งหลักฐานการศึกษา
11. คำร้องขอคืนสภาพนิสิต
12. คำร้องขอขยายจำนวนผู้เรียน
13. คำร้องขอเพิ่มรายวิชาหลังกำหนด
14. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (รายวิชาฝึกงาน ฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา)
15. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนมากกว่าที่กำหนด (ระดับบัณฑิตศึกษา)
16. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วม (สำหรับนิสิตรหัส 60 เป็นต้นไป)
17. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำไม่ต่ำกว่า D
18. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนแทน F
19. คำร้องขอลงทะเบียนมากกว่าเกณฑ์รอพินิจ
20. คำร้องขอเปลี่ยนวิชาเอก / วิชาโท
21. คำร้องขอย้ายคณะ
22. คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ - สกุล
23. คำร้องขอลงทะเบียน AUDIT
24. แบบคำร้องเลือกวิชาโท

หมายเหตุ : คำร้องแบบไฟล์ pdf หากไม่สามารถเปิดไฟล์ได้ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ ที่นี่

*** สำหรับคำร้องขอลาออก ให้นิสิตขอรับได้ที่กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิต ฯ (วิทยาเขตที่นิสิตสังกัด)