คุณอยู่ที่ : หน้าหลัก > คณะที่สังกัด > หลักสูตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2564

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Engineering (Rubber and Polymer Engineering)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 13 ก.ย. 2560 )
แผนการศึกษา
แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 24 ก.พ. 2564 )
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Engineering (Mechatronics Engineering)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 14 ก.ย. 2560 )
แผนการศึกษา
แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 24 ก.พ. 2564 )