สถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
ข้อมูล ณ วันที่ 15/08/2022 10:08:26

กราฟแสดงจำนวนนิสิตแบ่งตามวิทยาเขต / คณะ
--- แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิตินิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ---
*** หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานกรุณาติดต่อ 074 317 644 || เบอร์ภายใน 7443 ***