สถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
ข้อมูล ณ วันที่ 28/02/2024 19:02:50

กราฟแสดงจำนวนนิสิตปัจจุบันแบ่งตามวิทยาเขต / คณะ

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิตินิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
*** หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานกรุณาติดต่อ 074 317 644 || เบอร์ภายใน 7443 ***