สรุปจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด
วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา,
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้, มหาวิทยาลัยทักษิณ


วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา 938
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา 14,267
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้ 2,946
มหาวิทยาลัยทักษิณ 62,201
รวมจำนวนบัณฑิตทั้งหมด 80,352