กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา
ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้

สถิตินิสิตย้ายเข้า-ย้ายออกย้อนหลัง (Excel File)
ข้อมูล ณ วันที่ 11/12/2023 10:12:28