สถิตินิสิตปัจจุบันที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยทักษิณ
ข้อมูล ณ วันที่ 06/03/2021 12:03:11

หลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ 5 ขึ้นไป รวม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   นศ.บ. นิเทศศาสตร์ 38 43 37 31 2 - 151
   รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 38 39 34 40 - - 151
   วท.บ. ภูมิศาสตร์ 29 28 31 28 1 - 117
   ศศ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 63 72 65 72 - - 272
   ศศ.บ. การบริหารและพัฒนาชุมชน 54 45 48 43 1 - 191
   ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน - - - - - 1 1
   ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 32 42 40 31 - - 145
   ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ 40 32 40 52 - - 164
   ศศ.บ. ภาษาจีน 64 65 62 80 1 - 272
   ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น 41 30 51 39 5 - 166
   ศศ.บ. ภาษามลายู 17 20 26 20 - 1 84
   ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 124 116 112 88 6 - 446
   ศศ.บ. ภาษาไทย 40 46 39 52 - - 177
   ศศ.บ. สารสนเทศศึกษา - - - - 1 - 1
   สปญ หลักสูตรสองปริญญา 31 23 - - - - 54
รวม 611 601 585 576 17 2 2,392
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   วท.บ. คณิตศาสตร์ 41 28 39 32 3 - 143
   วท.บ. จุลชีววิทยา 13 12 12 15 - - 52
   วท.บ. ชีววิทยา 31 27 27 44 2 - 131
   วท.บ. ฟิสิกส์ 3 3 7 13 - - 26
   วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 18 19 20 - 4 91
   วท.บ. วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 15 7 8 5 - - 35
   วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 16 10 16 23 1 1 67
   วท.บ. สถิติประยุกต์ - 1 2 - - - 3
   วท.บ. เคมี 27 12 21 15 - - 75
   วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม 2 5 5 8 - - 20
   วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 15 13 10 10 2 - 50
รวม 193 136 166 185 8 5 693
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   กศ.บ. การวัดและประเมินทางการศึกษา 57 52 76 50 - - 235
   กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย 62 58 39 26 21 - 206
   กศ.บ. คณิตศาสตร์ 56 55 48 47 27 13 246
   กศ.บ. ชีววิทยา 30 45 39 47 28 - 189
   กศ.บ. พลศึกษา 62 58 55 29 28 1 233
   กศ.บ. ฟิสิกส์ 33 42 37 45 24 - 181
   กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 62 58 45 29 30 1 225
   กศ.บ. ภาษาไทย 58 59 27 31 32 - 207
   กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา - - - - - 3 3
   กศ.บ. ศิลปศึกษา 25 28 27 28 22 - 130
   กศ.บ. สังคมศึกษา 55 53 38 29 30 - 205
   กศ.บ. เคมี 27 36 39 43 25 - 170
   กศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 58 74 73 65 - 1 271
รวม 585 618 543 469 267 19 2,501
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   กศ.บ. พลศึกษา 30 - - - - - 30
รวม 30 0 0 0 0 0 30
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน วิทยาเขตพัทลุง
   วท.บ. พืชศาสตร์ - - - - - 2 2
   วท.บ. สัตวศาสตร์ 43 39 20 38 - 3 143
   วท.บ. เกษตรศาสตร์ 25 22 13 22 - - 82
   วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน 34 39 18 20 - - 111
รวม 102 100 51 80 0 5 338
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา วิทยาเขตพัทลุง
   พท.บ. การแพทย์แผนไทย 25 35 38 63 - - 161
   วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 44 30 46 30 - - 150
   วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ - - - - 1 - 1
   วท.บ. สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย - - - - 1 - 1
   วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 54 47 57 43 - - 201
   ส.บ. สาธารณสุขชุมชน 86 56 80 69 - - 291
รวม 209 168 221 205 2 0 805
คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล 56 32 32 35 4 8 167
   ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์ไทย 11 12 3 5 1 - 32
   ศป.บ. ทัศนศิลป์ 39 20 18 11 7 2 97
   ศป.บ. ศิลปะการออกแบบ 38 44 47 28 - - 157
   ศป.บ. ศิลปะการแสดง 38 32 24 30 3 - 127
รวม 182 140 124 109 15 10 580
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสงขลา
   บช.บ. การบัญชี 165 181 118 107 1 - 572
   บธ.บ. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 136 138 107 83 9 - 473
   บธ.บ. การตลาด 61 63 96 48 - - 268
   บธ.บ. การประกอบการและการจัดการ 64 93 97 49 - - 303
   บธ.บ. บริหารธุรกิจ (วิชาเอก : การตลาด) - - - - 1 1 2
   ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ 86 93 99 86 - 2 366
รวม 512 568 517 373 11 3 1,984
คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   น.บ. นิติศาสตร์ 417 390 414 291 9 1 1,522
รวม 417 390 414 291 9 1 1,522
คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   น.บ. นิติศาสตร์ 107 83 70 66 3 1 330
รวม 107 83 70 66 3 1 330
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา วิทยาเขตสงขลา
   รป.บ. การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม 303 195 93 - - - 591
รวม 303 195 93 0 0 0 591
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   วศ.บ. วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ 12 10 21 6 - - 49
   วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 23 18 20 13 - - 74
รวม 35 28 41 19 0 0 123
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต 58 49 60 - - - 167
รวม 58 49 60 0 0 0 167
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ วิทยาเขตพัทลุง
   วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 32 28 16 30 1 - 107
   วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 33 - - - - - 33
รวม 65 28 16 30 1 0 140
รวมทั้งหมด 3,409 3,104 2,901 2,403 333 46 12,196