สถิตินิสิตปัจจุบัน (จำแนกตามสาขา/ชั้นปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 01/08/2021 21:08:21

หลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ 5 ขึ้นไป รวม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   นศ.บ. นิเทศศาสตร์ 51 35 43 37 3 - 169
   รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 43 37 38 34 1 - 153
   วท.บ. ภูมิศาสตร์ 35 27 27 31 2 1 123
   ศศ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 73 62 72 65 2 - 274
   ศศ.บ. การบริหารและพัฒนาชุมชน 60 51 44 48 1 - 204
   ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 43 31 42 40 1 - 157
   ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ 43 39 32 40 2 - 156
   ศศ.บ. ภาษาจีน 68 64 64 62 3 - 261
   ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น 44 41 30 51 12 - 178
   ศศ.บ. ภาษามลายู 32 17 20 25 1 - 95
   ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 120 123 119 112 4 - 478
   ศศ.บ. ภาษาไทย 50 38 46 39 - - 173
   สปญ หลักสูตรสองปริญญา 38 30 19 - - - 87
รวม 700 595 596 584 32 1 2,508
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   วท.บ. คณิตศาสตร์ 56 38 28 39 - - 161
   วท.บ. จุลชีววิทยา 18 12 12 12 - - 54
   วท.บ. ชีววิทยา 26 29 27 27 1 2 112
   วท.บ. ฟิสิกส์ 4 3 3 7 - - 17
   วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 23 27 18 19 1 1 89
   วท.บ. วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 16 12 7 8 - - 43
   วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 14 16 10 16 4 - 60
   วท.บ. สถิติประยุกต์ - - 1 2 - - 3
   วท.บ. เคมี 12 24 12 21 1 - 70
   วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม - 2 5 5 - - 12
   วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 13 13 10 - - 56
รวม 189 176 136 166 7 3 677
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   กศ.บ. การวัดและประเมินทางการศึกษา 60 52 52 76 2 - 242
   กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย 59 62 58 39 26 - 244
   กศ.บ. คณิตศาสตร์ 48 56 55 48 47 5 259
   กศ.บ. ชีววิทยา 27 29 45 39 47 2 189
   กศ.บ. พลศึกษา 65 59 57 54 29 2 266
   กศ.บ. ฟิสิกส์ 29 30 42 37 45 1 184
   กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 60 62 58 45 29 - 254
   กศ.บ. ภาษาไทย 59 57 59 27 31 - 233
   กศ.บ. ศิลปศึกษา 29 25 27 27 28 2 138
   กศ.บ. สังคมศึกษา 59 58 53 38 29 1 238
   กศ.บ. เคมี 29 27 36 39 43 - 174
   กศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 61 56 73 73 3 - 266
รวม 585 573 615 542 359 13 2,687
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   กศ.บ. คณิตศาสตร์ 28 - - - - - 28
   กศ.บ. พลศึกษา 57 27 - - - - 84
รวม 85 27 0 0 0 0 112
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน วิทยาเขตพัทลุง
   วท.บ. พืชศาสตร์ - - - - - 2 2
   วท.บ. สัตวศาสตร์ 34 43 39 20 2 1 139
   วท.บ. เกษตรศาสตร์ 21 21 22 13 1 - 78
   วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน 35 31 36 17 1 - 120
รวม 90 95 97 50 4 3 339
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา วิทยาเขตพัทลุง
   พท.บ. การแพทย์แผนไทย 31 22 35 38 1 - 127
   วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 35 38 30 46 - - 149
   วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 72 50 45 57 - - 224
   ส.บ. สาธารณสุขชุมชน 97 80 55 80 3 - 315
รวม 235 190 165 221 4 0 815
คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล 45 50 31 31 7 6 170
   ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์ไทย 5 9 11 2 - 1 28
   ศป.บ. ทัศนศิลป์ 35 37 20 18 3 4 117
   ศป.บ. ศิลปะการออกแบบ 47 38 43 47 1 - 176
   ศป.บ. ศิลปะการแสดง 41 32 30 24 4 - 131
รวม 173 166 135 122 15 11 622
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสงขลา
   บช.บ. การบัญชี 207 161 105 117 4 1 595
   บธ.บ. การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ 113 - - - - - 113
   บธ.บ. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ - 125 126 100 25 1 377
   บธ.บ. การตลาด 71 57 63 96 3 - 290
   บธ.บ. การประกอบการและการจัดการ 71 62 92 94 - - 319
   บธ.บ. บริหารธุรกิจ (วิชาเอก : การตลาด) - - - - - 1 1
   ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ 96 76 93 97 2 - 364
รวม 558 481 479 504 34 3 2,059
คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   น.บ. นิติศาสตร์ 438 386 387 413 25 3 1,652
รวม 438 386 387 413 25 3 1,652
คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   น.บ. นิติศาสตร์ 126 102 79 70 11 2 390
รวม 126 102 79 70 11 2 390
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา วิทยาเขตสงขลา
   กจ.บ. การจัดการสมัยใหม่ (วิชาเอก : การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์) 29 - - - - - 29
   กจ.บ. การจัดการสมัยใหม่ (วิชาเอก : การจัดการการประกอบการทางสังคม) 40 - - - - - 40
   รป.บ. การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม 284 293 195 4 - - 776
รวม 353 293 195 4 0 0 845
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   วศ.บ. วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ 10 12 9 21 1 - 53
   วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 26 20 16 20 5 - 87
รวม 36 32 25 41 6 0 140
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต 52 57 49 60 - - 218
รวม 52 57 49 60 0 0 218
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ วิทยาเขตพัทลุง
   วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 13 31 28 16 - 1 89
   วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 26 30 1 - - - 57
รวม 39 61 29 16 0 1 146
รวมทั้งหมด 3,659 3,234 2,987 2,793 497 40 13,210