กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา
ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้

สถิตินิสิตปัจจุบัน (จำแนกตามสาขา/ชั้นปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 28/11/2023 17:11:10

หลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ 5 ขึ้นไป รวม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   สปญ หลักสูตรสองปริญญา (รุ่น 62-64) - - 17 23 18 - 58
   สปญ หลักสูตรสองปริญญา (รุ่น 65-66) 32 24 - - - - 56
   นิเทศศาสตร์ 58 44 44 34 1 - 181
   รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ - - 38 34 2 - 74
   รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการจัดการภาครัฐและกิจการระหว่างประเทศ 58 61 - - - - 119
   รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น 120 67 - - - - 187
   ภูมิศาสตร์ 25 18 34 23 2 1 103
   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 87 68 69 63 2 1 290
   การบริหารและพัฒนาชุมชน 59 44 54 51 1 1 210
   บรรณารักษฯและสารสนเทศฯ - - 37 30 2 - 69
   ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ 48 40 37 38 1 - 164
   ภาษาจีน - - 2 - - - 2
   ภาษาจีน แผน 1 (เรียน ม.ทักษิณ 4 ปี) 46 32 36 35 - - 149
   ภาษาจีน แผน 2 (เรียน ม.ทักษิณ 3 ปี เรียนจีน 1 ปี) 32 34 32 29 1 - 128
   ภาษาญี่ปุ่น 45 44 39 38 6 1 173
   ภาษามลายู 15 17 26 15 2 - 75
   ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 129 123 122 121 2 - 497
   ศศ.บ. ภาษาไทย 48 41 49 36 - - 174
   ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 31 27 - - - - 58
   ป.โท ศศ.ม.ภาษาไทย ปกติ - - 3 1 - 1 5
   ป.โท วัฒนธรรมศึกษา ปกติ 1 2 2 - - - 5
   ป.เอก วัฒนธรรมศึกษา ปกติ 1.1 - 1 - - 1 1 3
   ป.เอก วัฒนธรรมศึกษา ปกติ 2.1 4 1 1 1 2 6 15
   ป.เอก วัฒนธรรมศึกษา พิเศษ 2.1 ภาคพิเศษ - - - - - 1 1
รวม 838 688 642 572 43 13 2,796
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล วิทยาเขตสงขลา
   วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา ปกติ - - 3 1 - 1 5
   วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา ปกติ แผน ก แบบ ก2 3 - - - - - 3
   วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา พิเศษ ภาคพิเศษ - - - 2 - 2 4
รวม 3 0 3 3 0 3 12
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล วิทยาเขตพัทลุง
   วท.บ. คณิตศาสตร์ 12 12 47 37 - - 108
   วท.บ. จุลชีววิทยา - - 15 2 - - 17
   วท.บ. ชีววิทยา - - 17 19 - - 36
   วท.บ. ชีววิทยา (วิชาเอก : ชีววิทยา) 19 8 - - - - 27
   วท.บ. ฟิสิกส์ - - 2 2 - - 4
   วท.บ. ฟิสิกส์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี 4 - - - - - 4
   วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 17 37 21 27 - 2 104
   วท.บ. วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 7 7 16 7 - - 37
   วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3 8 11 16 - 1 39
   วท.บ. เคมี 12 5 10 13 - - 40
   วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 14 14 18 12 1 - 59
   วท.ม. คณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา ภาคปกติ - - - - 1 - 1
   วท.ม. ชีววิทยา - - 2 2 - 2 6
   วท.ม. เคมี แผน ก. แบบ ก2 ภาคปกติ - 7 - - 1 - 8
   วท.ม. เคมีและนวัตกรรมเคมี ภาคปกติ (แผน ก. แบบ ก2) 3 - - - - - 3
   วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก.2 แบบ ก 2 3 10 1 - - - 14
   วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก.1 1 - - - - - 1
   วท.ม. เคมีและนวัตกรรมเคมี ภาคพิเศษ (แผน ก. แบบ ก2) ภาคพิเศษ 2 - - - - - 2
   วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ - - - - 1 1 2
   ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ รับจบป.โท แบบ 2.1 - - - - - 1 1
   ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ รับจบป.ตรี แบบ 2.2 2 - - - - 1 3
   ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ รับจบป.โท แบบ 1.1 - - - 1 - 1 2
รวม 99 108 160 138 4 9 518
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   กศ.บ. การวัดและประเมินทางการศึกษา 56 56 56 51 1 1 221
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกการประถมศึกษา (แผนสำหรับคนทั่วไป) 55 58 - - - - 113
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกการประถมศึกษา (แผนสำหรับครู ตชด.) 29 28 - - - - 57
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 57 60 - - - - 117
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 30 30 - - - - 60
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 58 56 - - - - 114
   กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย (4 ปี) - - 58 61 - - 119
   กศ.บ. คณิตศาสตร์ (5 ปี) - - - - - 6 6
   กศ.บ. คณิตศาสตร์ (4 ปี) 43 49 46 55 - - 193
   กศ.บ. ชีววิทยา (4 ปี) - 31 24 29 - - 84
   กศ.บ. พลศึกษา (5 ปี) - - - - - 1 1
   กศ.บ. พลศึกษา (4 ปี) 59 52 62 59 2 - 234
   กศ.บ. ฟิสิกส์ (5 ปี) - - - - - 1 1
   กศ.บ. ฟิสิกส์ (4 ปี) - 22 19 28 - - 69
   กศ.บ. ภาษาอังกฤษ (5 ปี) - - - - - 2 2
   กศ.บ. ภาษาอังกฤษ (4 ปี) 59 57 57 61 - - 234
   กศ.บ. ภาษาไทย (5 ปี) - - - - - 1 1
   กศ.บ. ภาษาไทย (4 ปี) 60 59 55 57 - - 231
   กศ.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาเอก : ชีววิทยา) วข.สงขลา 27 - - - - - 27
   กศ.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาเอก : ฟิสิกส์) วข.สงขลา 30 - - - - - 30
   กศ.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาเอก : เคมี) วข.สงขลา 29 - - - - - 29
   กศ.บ. ศิลปศึกษา (4 ปี) 31 23 25 25 - - 104
   กศ.บ. สังคมศึกษา (4 ปี) 59 60 56 56 - - 231
   กศ.บ. เคมี (4 ปี) - 23 25 26 - - 74
   กศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา - - 48 55 - - 103
   ป.โท บริหารการศึกษา ปกติ - - 5 3 1 - 9
   ป.โท กศ.ม.บริหารการศึกษา ปกติ ก2 4 3 - - - - 7
   ป.โท กศ.ม.วิจัยและประเมิน ปกติ ก2 - - 4 - - - 4
   ป.โท กศ.ม.การวิจัยและประเมิน ปกติ ก2 (ทั่วไป) 2 - - - - - 2
   ป.โท การสอน รวมทุกเอก (ปกติ) - 17 2 - - - 19
   ป.โท กศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปกติ ก2 (วิชาชีพครู) 14 - - - - - 14
   ป.โท กศ.ม.จิตวิทยา ปกติ ก2 (ทั่วไป) 1 - - - - - 1
   ป.โท กศ.ม.จิตวิทยา ปกติ ก2 (วิชาชีพครู) 4 2 - - - - 6
   ป.โท กศ.ม.พลศึกษา ปกติ - - 6 - - - 6
   ป.โท กศ.ม.พลศึกษาฯ ปกติ ก2 (ทั่วไป) 7 7 - - - - 14
   ป.โท กศ.ม.ภาษาไทย ภาคปกติ - - 1 - - - 1
   ป.โท กศ.ม.ภาษาไทย ปกติ ก2 (วิชาชีพครู) 5 2 - - - - 7
   ป.โท กศ.ม.หลักสูตรและการสอน ปกติ ก2 (ทั่วไป) 2 2 - - - - 4
   ป.โท กศ.ม.หลักสูตรและการสอน ปกติ ก2 (วิชาชีพครู) 5 7 - - - - 12
   ป.โท เทคโนฯ ปกติ - - 6 - 4 - 10
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ ปกติ ก2 (ทั่วไป) 1 - - - - - 1
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ ปกติ ก2 (วิชาชีพครู) 5 2 - - - - 7
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ ปกติ ข (วิชาชีพครู) 2 1 - - - - 3
   ป.โท กศ.ม.บริหารการศึกษา พิเศษ ข (65เป็นต้นไป) ภาคพิเศษ 56 60 - - - - 116
   ป.โท กศ.ม.วิจัยและประเมิน พิเศษ ก2 ภาคพิเศษ - - - 2 1 1 4
   ป.โท กศ.ม.การวิจัยและประเมิน พิเศษ ก2 (ทั่วไป) ภาคพิเศษ 1 7 - - - - 8
   ป.โท กศ.ม.การวิจัยและประเมิน พิเศษ ข (วิชาชีพครู) ภาคพิเศษ - 3 - - - - 3
   ป.โท กศ.ม.การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พิเศษ ภาคพิเศษ - - - - - 2 2
   ป.โท การสอนฟิสิกส์ พิเศษ ภาคพิเศษ - - - - - 1 1
   ป.โท การสอนเคมี พิเศษ ภาคพิเศษ - - - - - 1 1
   ป.โท กศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พิเศษ ก2 (ทั่วไป) ภาคพิเศษ 8 - - - - - 8
   ป.โท กศ.ม.จิตวิทยา พิเศษ ก2 (ทั่วไป) ภาคพิเศษ 1 - - - - - 1
   ป.โท กศ.ม.จิตวิทยา พิเศษ ก2 (วิชาชีพครู) ภาคพิเศษ 4 1 - - - - 5
   ป.โท กศ.ม.จิตวิทยา พิเศษ ข (ทั่วไป) ภาคพิเศษ 3 2 - - - - 5
   ป.โท กศ.ม.จิตวิทยา พิเศษ ข (วิชาชีพครู) ภาคพิเศษ 2 - - - - - 2
   ป.โท กศ.ม.พลศึกษาฯ พิเศษ ก2 (ทั่วไป) ภาคพิเศษ - 1 - - - - 1
   ป.โท กศ.ม.พลศึกษาฯ พิเศษ ก2 (วิชาชีพครู) ภาคพิเศษ 1 - - - - - 1
   ป.โท กศ.ม.ภาษาไทย ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ - - - 4 2 1 7
   ป.โท กศ.ม.ภาษาไทย พิเศษ ก2 (ทั่วไป) ภาคพิเศษ 3 8 - - - - 11
   ป.โท กศ.ม.ภาษาไทย พิเศษ ข (ทั่วไป) ภาคพิเศษ 4 - - - - - 4
   ป.โท กศ.ม.หลักสูตรและการสอน พิเศษ ภาคพิเศษ - - 4 - - - 4
   ป.โท กศ.ม.หลักสูตรและการสอน พิเศษ ก2 (ทั่วไป) ภาคพิเศษ 13 13 - - - - 26
   ป.โท กศ.ม.หลักสูตรและการสอน พิเศษ ก2 (วิชาชีพครู) ภาคพิเศษ 10 6 - - - - 16
   ป.โท เทคโนฯ พิเศษ ภาคพิเศษ - - - 1 - - 1
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ พิเศษ ก2 (ทั่วไป) ภาคพิเศษ 1 1 - - - - 2
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ พิเศษ ก2 (วิชาชีพครู) ภาคพิเศษ 5 2 - - - - 7
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ พิเศษ ข (ทั่วไป) ภาคพิเศษ - 1 - - - - 1
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ พิเศษ ข (วิชาชีพครู) ภาคพิเศษ 2 3 - - - - 5
   ป.โท ศศ.ม.จิตวิทยาฯ พิเศษ ก ภาคพิเศษ - - - 2 4 - 6
   ป.โท ศศ.ม.จิตวิทยาฯ พิเศษ ข ภาคพิเศษ - - - 1 - - 1
   ป.เอก เทคโนฯ ปกติ 1.1 - - 2 - - - 2
   ป.เอก เทคโนฯ ปกติ 2.1 - - 4 - - - 4
   ป.เอก บริหารการศึกษา พิเศษ 2.1 ภาคพิเศษ 10 7 - 7 - 1 25
   ป.เอก เทคโนฯ พิเศษ 2.1 ภาคพิเศษ 2 4 - 1 2 3 12
   ป.เอก เทคโนฯ พิเศษ 1.1 ภาคพิเศษ 1 - - - - 1 2
   ป.บัณฑิต วิชาชีพครู (พิเศษ) ภาคพิเศษ 131 8 - - - - 139
รวม 992 834 565 584 17 23 3,015
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   กศ.บ. คณิตศาสตร์ (วิทยาเขตพัทลุง) 29 30 26 - - - 85
   กศ.บ. พลศึกษา (วิทยาเขตพัทลุง) 52 45 48 26 - - 171
   กศ.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาเอก : คอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณ) 3 - - - - - 3
   กศ.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาเอก : ฟิสิกส์) วข.พัทลุง 2 - - - - - 2
   กศ.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป) วข.พัทลุง 23 - - - - - 23
   กศ.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาเอก : เคมี) วข.พัทลุง 4 - - - - - 4
รวม 113 75 74 26 0 0 288
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน วิทยาเขตพัทลุง
   วท.บ. สัตวศาสตร์ 36 24 27 42 2 1 132
   วท.บ. ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชุมชน 27 - - - - - 27
   วท.บ. เกษตรศาสตร์ - - 20 18 1 - 39
   วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน - 22 22 27 2 - 73
   วท.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช 20 5 - - - - 25
รวม 83 51 69 87 5 1 296
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา วิทยาเขตพัทลุง
   พท.บ. การแพทย์แผนไทย 42 34 31 21 - - 128
   วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา - - 26 37 2 1 66
   วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 34 27 - - - - 61
   วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 56 61 56 49 - - 222
   ส.บ. สาธารณสุขชุมชน - - 83 80 - - 163
   ส.บ. สาธารณสุขชุมชน (65 เป็นต้นไป) 83 89 - - - - 172
   ส.ม. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก.2 ภาคปกติ) - 1 - - - - 1
   ส.ม. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ - - 1 - - - 1
   ส.ม. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก.2 ภาคพิเศษ) ภาคพิเศษ 14 6 - - - - 20
รวม 229 218 197 187 2 1 834
คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล 52 41 29 41 4 3 170
   ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์ไทย 6 7 4 7 - - 24
   ศป.บ. ทัศนศิลป์ 28 25 25 33 2 1 114
   ศป.บ. ศิลปะการออกแบบ 62 45 45 38 3 - 193
   ศป.บ. ศิลปะการแสดง 36 35 19 24 - - 114
   ป.โท ดศ.ม.ดนตรีสร้างสรรค์ พิเศษ ก2 ภาคพิเศษ 6 11 - - - - 17
รวม 190 164 122 143 9 4 632
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสงขลา
   นิสิตอาคันตุกะ 4 - - - - - 4
   บัญชี 4 ปี 107 95 96 92 1 - 391
   บัญชี เทียบโอน 4 ปี ภาคปกติ 66 80 4 - - - 150
   การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ 4 ปี 112 101 106 - - - 319
   การค้าสมัยใหม่ 4 ปี - - - 94 15 2 111
   การตลาด 4 ปี 82 49 65 57 - - 253
   การประกอบการฯ 4 ปี 82 73 67 61 - - 283
   เศรษฐศาสตร์ 67 68 85 70 - - 290
   บัญชี เทียบโอน 4 ปี ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ 48 53 5 - - - 106
   การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ เทียบโอน 4 ปี ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ 92 73 4 - - - 169
   ป.โท การจัดการธุรกิจ ปกติ แผน ก แบบ ก2 - - 4 - - - 4
   ป.โท การจัดการธุรกิจ พิเศษ ก (ใหม่ เข้า 3/60 เป็นต้นไป) ภาคพิเศษ - 4 - 1 - - 5
   ป.เอก การจัดการธุรกิจ 2.1 ปกติ - 2 6 - - - 8
   ปร.ด.การจัดการธุรกิจ 2.1 ปกติ 2 - - - - - 2
รวม 662 598 442 375 16 2 2,095
คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   - นิสิตอาคันตุกะ 2 - - - - - 2
   1(ว.สงขลา) นิติฯ 4 ปี ภาคปกติ ม.6 547 397 388 363 23 7 1,725
   2(ว.สงขลา) นิติฯ 4 ปี ภาคพิเศษ (จ.-ศ.) ม.6 ภาคพิเศษ 56 72 42 44 6 1 221
   3(ว.สงขลา) นิติฯ 4 ปี ภาคพิเศษ Block Couse ม.6 ภาคพิเศษ 82 55 49 32 3 5 226
   ป.โท นิติศาสตร์ ปกติ 6 4 5 2 - - 17
   ป.โท นิติศาสตร์ พิเศษ ข ภาคพิเศษ 9 4 9 11 - - 33
   ป.โท นิติศาสตร์ พิเศษ ก ภาคพิเศษ 12 1 5 1 - - 19
รวม 714 533 498 453 32 13 2,243
คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   น.บ. นิติศาสตร์ 4 ปี ปกติ (วิทยาเขตพัทลุง) 105 107 111 94 1 - 418
รวม 105 107 111 94 1 0 418
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา วิทยาเขตสงขลา
   กจ.บ.การจัดการสมัยใหม่ (วิชาเอก:การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์) ปกติ 70 41 25 1 - - 137
   กจ.บ.การจัดการสมัยใหม่ (วิชาเอก:การจัดการการประกอบการทางสังคม) ปกติ 65 43 28 - - - 136
   รป.บ. การบริหารงานตำรวจฯ ปกติ 330 328 265 9 1 - 933
   รป.บ. การบริหารงานตำรวจฯ ภาคพิเศษ (จ.-ศ.) ภาคพิเศษ 177 74 81 - - - 332
   รป.บ. การบริหารงานตำรวจฯ ภาคพิเศษ Block Couse ภาคพิเศษ 29 25 30 1 - - 85
รวม 671 511 429 11 1 0 1,623
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   วศ.บ. วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ 16 12 7 11 - - 46
   วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 30 - - - - - 30
   วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 17 20 19 18 - - 74
   วศ.ม. วิศวกรรมพลังงาน ภาคปกติ แบบ ก 2 - - 1 - - 1 2
   ปร.ด. วิศวกรรมพลังงาน ภาคปกติ (แบบ 2.1) - - - 1 - 4 5
   ปร.ด. วิศวกรรมพลังงาน ภาคปกติ (แบบ 1.1) 1 1 - 1 - - 3
รวม 64 33 27 31 0 5 160
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสงขลา
   ป.เอก การพัฒนาที่ยั่งยืน ปกติ นานาชาติ 1.1 - - 2 - 3 - 5
   ป.เอก การพัฒนาที่ยั่งยืน ปกติ ไทย 1.1 3 - 2 3 - 2 10
   ป.เอก การพัฒนาที่ยั่งยืน ปกติ ไทย 2.1 8 - 7 3 8 4 30
รวม 11 0 11 6 11 6 45
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต 60 58 45 56 - - 219
รวม 60 58 45 56 0 0 219
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ วิทยาเขตพัทลุง
   วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 10 15 11 31 - - 67
   วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 7 19 24 29 1 - 80
รวม 17 34 35 60 1 0 147
รวมทั้งหมด 4,851 4,012 3,430 2,826 142 80 15,341