สถิตินิสิตปัจจุบัน (จำแนกตามสาขา/ชั้นปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 10/12/2022 16:12:00

หลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ 5 ขึ้นไป รวม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   สปญ หลักสูตรสองปริญญา (รุ่น 62-64) - 31 23 18 - - 72
   สปญ หลักสูตรสองปริญญา (รุ่น 65) 30 - - - - - 30
   นิเทศศาสตร์ 47 45 34 42 1 1 170
   รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ - 38 35 38 - - 111
   รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการจัดการภาครัฐและกิจการระหว่างประเทศ 62 - - - - - 62
   รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น 69 - - - - - 69
   ภูมิศาสตร์ 22 34 22 27 4 1 110
   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 71 70 63 72 2 1 279
   การบริหารและพัฒนาชุมชน 51 54 51 44 1 - 201
   บรรณารักษฯและสารสนเทศฯ - 37 30 42 - - 109
   ประวัติศาสตร์ 41 38 38 31 1 - 149
   ภาษาจีน แผน 1 (เรียน ม.ทักษิณ 4 ปี) 32 32 36 31 - 1 132
   ภาษาจีน แผน 2 (เรียน ม.ทักษิณ 3 ปี เรียนจีน 1 ปี) 34 34 29 29 1 - 127
   ภาษาญี่ปุ่น 47 39 40 26 15 5 172
   ภาษามลายู 21 27 15 20 3 - 86
   ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 127 114 123 119 - 1 484
   ศศ.บ. ภาษาไทย 41 50 37 42 1 - 171
   ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 32 - - - - - 32
รวม 727 643 576 581 29 10 2,566
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   วท.บ. คณิตศาสตร์ 12 49 38 28 - - 127
   วท.บ. จุลชีววิทยา - 16 12 5 - - 33
   วท.บ. ชีววิทยา - 18 26 21 - - 65
   วท.บ. ชีววิทยา (วิชาเอก : ชีววิทยา) 9 - - - - - 9
   วท.บ. ฟิสิกส์ - 2 2 3 - - 7
   วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 39 22 27 18 2 1 109
   วท.บ. วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 8 16 12 7 - - 43
   วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 10 12 16 10 1 2 51
   วท.บ. สถิติประยุกต์ - - - 1 - - 1
   วท.บ. เคมี 6 10 21 12 - - 49
   วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม - - 1 5 - - 6
   วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 13 19 12 13 - - 57
รวม 97 164 167 123 3 3 557
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   กศ.บ. การวัดและประเมินทางการศึกษา 57 57 51 52 2 1 220
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกการประถมศึกษา (แผนสำหรับคนทั่วไป) 58 - - - - - 58
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกการประถมศึกษา (แผนสำหรับครู ตชด.) 29 - - - - - 29
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 60 - - - - - 60
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 30 - - - - - 30
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 57 - - - - - 57
   กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย (5 ปี) - - - - 39 - 39
   กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย (4 ปี) - 58 61 57 - - 176
   กศ.บ. คณิตศาสตร์ (5 ปี) - - - - 48 15 63
   กศ.บ. คณิตศาสตร์ (4 ปี) 50 47 55 54 - - 206
   กศ.บ. ชีววิทยา (5 ปี) - - - - 39 1 40
   กศ.บ. ชีววิทยา (4 ปี) 31 24 29 45 - - 129
   กศ.บ. พลศึกษา (5 ปี) - - - - 54 - 54
   กศ.บ. พลศึกษา (4 ปี) 57 63 59 57 - - 236
   กศ.บ. ฟิสิกส์ (5 ปี) - - - - 37 1 38
   กศ.บ. ฟิสิกส์ (4 ปี) 22 22 28 42 - - 114
   กศ.บ. ภาษาอังกฤษ (5 ปี) - - - - 45 - 45
   กศ.บ. ภาษาอังกฤษ (4 ปี) 58 57 61 57 - - 233
   กศ.บ. ภาษาไทย (5 ปี) - - - - 27 - 27
   กศ.บ. ภาษาไทย (4 ปี) 60 56 57 59 - - 232
   กศ.บ. ศิลปศึกษา (5 ปี) - - - - 26 - 26
   กศ.บ. ศิลปศึกษา (4 ปี) 24 25 25 26 - - 100
   กศ.บ. สังคมศึกษา (5 ปี) - - - - 38 1 39
   กศ.บ. สังคมศึกษา (4 ปี) 59 58 57 53 - - 227
   กศ.บ. เคมี (5 ปี) - - - - 39 - 39
   กศ.บ. เคมี (4 ปี) 23 25 26 36 - - 110
   กศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา - 49 55 73 3 - 180
รวม 675 541 564 611 397 19 2,807
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   กศ.บ. คณิตศาสตร์ (วิทยาเขตพัทลุง) 30 27 - - - - 57
   กศ.บ. พลศึกษา (วิทยาเขตพัทลุง) 54 50 26 - - - 130
รวม 84 77 26 0 0 0 187
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน วิทยาเขตพัทลุง
   วท.บ. สัตวศาสตร์ 25 27 43 39 - 1 135
   วท.บ. เกษตรศาสตร์ - 20 18 21 - - 59
   วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน 24 24 31 36 - 1 116
   วท.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช 7 - - - - - 7
รวม 56 71 92 96 0 2 317
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา วิทยาเขตพัทลุง
   พท.บ. การแพทย์แผนไทย 36 31 21 35 - - 123
   วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา - 29 37 30 2 - 98
   วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 29 - - - - - 29
   วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 61 58 49 45 - - 213
   ส.บ. สาธารณสุขชุมชน - 84 80 55 - 1 220
   ส.บ. สาธารณสุขชุมชน (65 เป็นต้นไป) 91 - - - - - 91
รวม 217 202 187 165 2 1 774
คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล 43 35 43 30 3 3 157
   ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์ไทย 7 4 8 11 - 1 31
   ศป.บ. ทัศนศิลป์ 28 26 34 18 2 2 110
   ศป.บ. ศิลปะการออกแบบ 49 46 38 42 2 - 177
   ศป.บ. ศิลปะการแสดง 36 25 25 30 - - 116
รวม 163 136 148 131 7 6 591
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสงขลา
   บัญชีบัณฑิต 4 ปี 99 100 92 105 - 1 397
   บัญชีบัณฑิต เทียบ 4 ปี ปกติ 80 99 2 - - - 181
   การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ 4 ปี 110 106 - - - - 216
   การค้าสมัยใหม่ เทียบ 4 ปี ปกติ - - 2 1 - 1 4
   การค้าสมัยใหม่ 4 ปี - - 95 108 4 4 211
   การตลาด 4 ปี 50 66 57 63 1 - 237
   การประกอบการฯ 4 ปี 78 69 61 90 5 - 303
   การตลาด 4 ปี - - - - - 1 1
   เศรษฐศาสตร์ 76 86 73 88 5 - 328
รวม 493 526 382 455 15 7 1,878
คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   1(ว.สงขลา) นิติฯ 4 ปี ปกติ ม.6 418 414 375 382 17 4 1,610
รวม 418 414 375 382 17 4 1,610
คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   น.บ. นิติศาสตร์ 4 ปี ปกติ (วิทยาเขตพัทลุง) 120 117 98 79 4 2 420
รวม 120 117 98 79 4 2 420
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา วิทยาเขตสงขลา
   กจ.บ.การจัดการสมัยใหม่ (วิชาเอก:การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์) ปกติ 50 26 1 - - - 77
   กจ.บ.การจัดการสมัยใหม่ (วิชาเอก:การจัดการการประกอบการทางสังคม) ปกติ 45 31 - - - - 76
   รป.บ. การบริหารงานตำรวจฯ ปกติ 329 272 285 3 - - 889
รวม 424 329 286 3 0 0 1,042
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   วศ.บ. วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ 8 8 11 9 - - 36
   วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 24 21 20 16 8 - 89
รวม 32 29 31 25 8 0 125
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต 59 45 56 49 - - 209
รวม 59 45 56 49 0 0 209
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ วิทยาเขตพัทลุง
   วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 14 11 31 27 - - 83
   วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 19 24 29 1 - - 73
รวม 33 35 60 28 0 0 156
รวมทั้งหมด 3,598 3,329 3,048 2,728 482 54 13,239