สถิตินิสิตปัจจุบัน (จำแนกตามสาขา/ชั้นปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 03/07/2022 10:07:58

หลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ 5 ขึ้นไป รวม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   นิเทศศาสตร์ 48 45 34 42 2 1 172
   รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ - 39 35 38 - - 112
   รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการจัดการภาครัฐและกิจการระหว่างประเทศ 64 - - - - - 64
   รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น 69 - - - - - 69
   ภูมิศาสตร์ 22 34 22 27 4 1 110
   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 72 70 63 72 2 1 280
   การบริหารและพัฒนาชุมชน 51 54 51 44 5 - 205
   บรรณารักษฯและสารสนเทศฯ - 38 30 42 - - 110
   ประวัติศาสตร์ 41 39 38 32 2 - 152
   ภาษาจีน แผน 1 (เรียน ม.ทักษิณ 4 ปี) 33 32 37 31 - 1 134
   ภาษาจีน แผน 2 (เรียน ม.ทักษิณ 3 ปี เรียนจีน 1 ปี) 34 34 29 29 1 - 127
   ภาษาญี่ปุ่น 47 39 40 26 16 5 173
   ภาษามลายู 22 28 15 20 3 - 88
   ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 127 115 123 119 - - 484
   ศศ.บ. ภาษาไทย 43 50 37 42 1 - 173
   ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 32 - - - - - 32
   สปญ หลักสูตรสองปริญญา 34 31 24 18 - - 107
รวม 739 648 578 582 36 9 2,592
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   วท.บ. คณิตศาสตร์ 12 51 38 28 - - 129
   วท.บ. จุลชีววิทยา - 16 12 12 - - 40
   วท.บ. ชีววิทยา - 19 27 27 - - 73
   วท.บ. ชีววิทยา (วิชาเอก : ชีววิทยา) 8 - - - - - 8
   วท.บ. ฟิสิกส์ - 3 2 3 - - 8
   วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 39 23 27 18 2 1 110
   วท.บ. วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 11 17 12 7 1 - 48
   วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 10 12 16 10 1 2 51
   วท.บ. สถิติประยุกต์ - - - 1 - - 1
   วท.บ. เคมี 6 10 21 12 - - 49
   วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม - - 1 5 - - 6
   วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 15 20 12 13 - - 60
รวม 101 171 168 136 4 3 583
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   กศ.บ. การวัดและประเมินทางการศึกษา 58 57 51 52 2 1 221
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกการประถมศึกษา (แผนสำหรับคนทั่วไป) 60 - - - - - 60
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกการประถมศึกษา (แผนสำหรับครู ตชด.) 29 - - - - - 29
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 60 - - - - - 60
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 30 - - - - - 30
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 58 - - - - - 58
   กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย (5 ปี) - - - - 39 - 39
   กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย (4 ปี) - 58 61 57 - - 176
   กศ.บ. คณิตศาสตร์ (5 ปี) - - - - 48 15 63
   กศ.บ. คณิตศาสตร์ (4 ปี) 50 47 55 54 - - 206
   กศ.บ. ชีววิทยา (5 ปี) - - - - 39 1 40
   กศ.บ. ชีววิทยา (4 ปี) 31 24 29 45 - - 129
   กศ.บ. พลศึกษา (5 ปี) - - - - 54 - 54
   กศ.บ. พลศึกษา (4 ปี) 60 63 59 57 - - 239
   กศ.บ. ฟิสิกส์ (5 ปี) - - - - 37 1 38
   กศ.บ. ฟิสิกส์ (4 ปี) 22 22 28 42 - - 114
   กศ.บ. ภาษาอังกฤษ (5 ปี) - - - - 45 - 45
   กศ.บ. ภาษาอังกฤษ (4 ปี) 60 59 61 57 - - 237
   กศ.บ. ภาษาไทย (5 ปี) - - - - 27 - 27
   กศ.บ. ภาษาไทย (4 ปี) 60 56 57 59 - - 232
   กศ.บ. ศิลปศึกษา (5 ปี) - - - - 26 1 27
   กศ.บ. ศิลปศึกษา (4 ปี) 28 25 25 26 - - 104
   กศ.บ. สังคมศึกษา (5 ปี) - - - - 38 1 39
   กศ.บ. สังคมศึกษา (4 ปี) 59 58 57 53 - - 227
   กศ.บ. เคมี (5 ปี) - - - - 39 - 39
   กศ.บ. เคมี (4 ปี) 24 25 26 36 - - 111
   กศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา - 49 55 73 5 - 182
รวม 689 543 564 611 399 20 2,826
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   กศ.บ. คณิตศาสตร์ (วิทยาเขตพัทลุง) 30 27 - - - - 57
   กศ.บ. พลศึกษา (วิทยาเขตพัทลุง) 58 52 26 - - - 136
รวม 88 79 26 0 0 0 193
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน วิทยาเขตพัทลุง
   วท.บ. สัตวศาสตร์ 26 29 43 39 - 1 138
   วท.บ. เกษตรศาสตร์ - 21 19 21 1 - 62
   วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน 27 27 31 36 1 1 123
   วท.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช 6 - - - - - 6
รวม 59 77 93 96 2 2 329
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา วิทยาเขตพัทลุง
   พท.บ. การแพทย์แผนไทย 38 31 21 35 - 1 126
   วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา - 31 38 30 2 - 101
   วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 28 - - - - - 28
   วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 63 59 50 45 1 - 218
   ส.บ. สาธารณสุขชุมชน - 84 80 55 - 2 221
   ส.บ. สาธารณสุขชุมชน (65 เป็นต้นไป) 92 - - - - - 92
รวม 221 205 189 165 3 3 786
คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล 47 37 43 30 3 5 165
   ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์ไทย 7 4 8 11 - 1 31
   ศป.บ. ทัศนศิลป์ 30 28 35 18 2 1 114
   ศป.บ. ศิลปะการออกแบบ 51 44 38 42 5 - 180
   ศป.บ. ศิลปะการแสดง 36 33 25 30 - - 124
รวม 171 146 149 131 10 7 614
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสงขลา
   บัญชีบัณฑิต 4 ปี 100 100 92 105 - 1 398
   บัญชีบัณฑิต เทียบ 4 ปี ปกติ 82 99 3 - - - 184
   การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ 4 ปี 112 107 - - - - 219
   การค้าสมัยใหม่ เทียบ 4 ปี ปกติ - - 16 1 - 1 18
   การค้าสมัยใหม่ 4 ปี - - 95 108 5 4 212
   การตลาด 4 ปี 52 66 57 63 2 - 240
   การประกอบการฯ 4 ปี 80 69 61 91 8 - 309
   การตลาด 4 ปี - - - - - 1 1
   เศรษฐศาสตร์ 76 87 73 89 10 - 335
รวม 502 528 397 457 25 7 1,916
คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   1(ว.สงขลา) นิติฯ 4 ปี ปกติ ม.6 430 418 377 383 23 8 1,639
รวม 430 418 377 383 23 8 1,639
คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   น.บ. นิติศาสตร์ 4 ปี ปกติ (วิทยาเขตพัทลุง) 122 123 99 79 6 2 431
รวม 122 123 99 79 6 2 431
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา วิทยาเขตสงขลา
   กจ.บ.การจัดการสมัยใหม่ (วิชาเอก:การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์) ปกติ 50 20 1 - - - 71
   กจ.บ.การจัดการสมัยใหม่ (วิชาเอก:การจัดการการประกอบการทางสังคม) ปกติ 46 31 - - - - 77
   รป.บ. การบริหารงานตำรวจฯ ปกติ 335 272 289 5 - - 901
รวม 431 323 290 5 0 0 1,049
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   วศ.บ. วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ 9 8 11 9 - 1 38
   วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 23 21 20 16 11 - 91
รวม 32 29 31 25 11 1 129
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต 63 45 56 49 1 - 214
รวม 63 45 56 49 1 0 214
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ วิทยาเขตพัทลุง
   วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 14 11 31 27 - - 83
   วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 21 24 29 1 - - 75
รวม 35 35 60 28 0 0 158
รวมทั้งหมด 3,683 3,370 3,077 2,747 520 62 13,459