สถิตินิสิตปัจจุบัน (จำแนกตามสาขา/ชั้นปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 09/05/2021 03:05:45

หลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ 5 ขึ้นไป รวม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   นศ.บ. นิเทศศาสตร์ 38 43 37 5 - - 123
   รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 38 38 34 1 - - 111
   วท.บ. ภูมิศาสตร์ 27 27 31 9 1 - 95
   ศศ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 63 72 65 3 - - 203
   ศศ.บ. การบริหารและพัฒนาชุมชน 53 45 48 1 1 - 148
   ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 32 42 40 1 - - 115
   ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ 40 32 40 8 - - 120
   ศศ.บ. ภาษาจีน 64 65 62 5 1 - 197
   ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น 41 30 51 12 - - 134
   ศศ.บ. ภาษามลายู 17 20 25 2 - 1 65
   ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 124 116 112 10 - - 362
   ศศ.บ. ภาษาไทย 40 46 39 - - - 125
   สปญ หลักสูตรสองปริญญา 31 23 - - - - 54
รวม 608 599 584 57 3 1 1,852
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   วท.บ. คณิตศาสตร์ 39 28 39 2 - - 108
   วท.บ. จุลชีววิทยา 13 12 12 1 - - 38
   วท.บ. ชีววิทยา 29 27 27 3 2 - 88
   วท.บ. ฟิสิกส์ 3 3 7 2 - - 15
   วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 29 18 19 3 - 4 73
   วท.บ. วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 13 7 8 1 - - 29
   วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 16 10 16 4 1 1 48
   วท.บ. สถิติประยุกต์ - 1 2 - - - 3
   วท.บ. เคมี 25 12 21 1 - - 59
   วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม 2 5 5 1 - - 13
   วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 13 13 10 - - - 36
รวม 182 136 166 18 3 5 510
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   กศ.บ. การวัดและประเมินทางการศึกษา 54 52 76 2 - - 184
   กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย 62 58 39 26 - - 185
   กศ.บ. คณิตศาสตร์ 56 55 48 47 6 4 216
   กศ.บ. ชีววิทยา 30 45 39 47 2 - 163
   กศ.บ. พลศึกษา 62 57 55 29 2 1 206
   กศ.บ. ฟิสิกส์ 33 42 37 45 1 - 158
   กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 62 58 45 29 - - 194
   กศ.บ. ภาษาไทย 57 59 27 31 - - 174
   กศ.บ. ศิลปศึกษา 25 28 27 28 2 - 110
   กศ.บ. สังคมศึกษา 59 53 38 29 1 - 180
   กศ.บ. เคมี 27 36 39 43 - - 145
   กศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 56 74 73 5 - 1 209
รวม 583 617 543 361 14 6 2,124
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   กศ.บ. พลศึกษา 28 - - - - - 28
รวม 28 0 0 0 0 0 28
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน วิทยาเขตพัทลุง
   วท.บ. พืชศาสตร์ - - - - - 2 2
   วท.บ. สัตวศาสตร์ 43 39 20 9 - 2 113
   วท.บ. เกษตรศาสตร์ 24 22 13 3 - - 62
   วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน 33 38 17 2 - - 90
รวม 100 99 50 14 0 4 267
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา วิทยาเขตพัทลุง
   พท.บ. การแพทย์แผนไทย 23 35 38 1 - - 97
   วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 42 30 46 - - - 118
   วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ - - - - 1 - 1
   วท.บ. สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย - - - - 1 - 1
   วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 53 47 57 - - - 157
   ส.บ. สาธารณสุขชุมชน 80 56 80 3 - - 219
รวม 198 168 221 4 2 0 593
คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล 56 32 32 18 3 6 147
   ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์ไทย 10 11 3 5 1 - 30
   ศป.บ. ทัศนศิลป์ 39 20 18 11 7 2 97
   ศป.บ. ศิลปะการออกแบบ 38 44 47 14 - - 143
   ศป.บ. ศิลปะการแสดง 36 31 24 23 2 - 116
รวม 179 138 124 71 13 8 533
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสงขลา
   บช.บ. การบัญชี 164 181 118 6 1 - 470
   บธ.บ. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 133 136 102 60 7 - 438
   บธ.บ. การตลาด 60 63 96 6 - - 225
   บธ.บ. การประกอบการและการจัดการ 64 93 95 1 - - 253
   บธ.บ. บริหารธุรกิจ (วิชาเอก : การตลาด) - - - - 1 1 2
   ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ 78 93 98 23 - 1 293
รวม 499 566 509 96 9 2 1,681
คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   น.บ. นิติศาสตร์ 396 388 414 47 4 1 1,250
รวม 396 388 414 47 4 1 1,250
คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   น.บ. นิติศาสตร์ 105 83 70 34 2 1 295
รวม 105 83 70 34 2 1 295
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา วิทยาเขตสงขลา
   รป.บ. การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม 300 195 93 - - - 588
รวม 300 195 93 0 0 0 588
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   วศ.บ. วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ 13 10 21 2 - - 46
   วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 21 17 20 13 - - 71
รวม 34 27 41 15 0 0 117
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต 57 49 60 - - - 166
รวม 57 49 60 0 0 0 166
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ วิทยาเขตพัทลุง
   วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 31 28 16 - 1 - 76
   วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 33 1 - - - - 34
รวม 64 29 16 0 1 0 110
รวมทั้งหมด 3,333 3,094 2,891 717 51 28 10,114