สถิตินิสิตปัจจุบัน (จำแนกตามสาขา/ชั้นปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 02/04/2023 03:04:26

หลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ 5 ขึ้นไป รวม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   สปญ หลักสูตรสองปริญญา (รุ่น 62-64) - 20 23 18 - - 61
   สปญ หลักสูตรสองปริญญา (รุ่น 65) 28 - - - - - 28
   นิเทศศาสตร์ 45 44 34 42 - 1 166
   รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ - 38 34 38 - - 110
   รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการจัดการภาครัฐและกิจการระหว่างประเทศ 62 - - - - - 62
   รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น 68 - - - - - 68
   ภูมิศาสตร์ 22 34 22 27 4 1 110
   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 70 69 63 71 1 1 275
   การบริหารและพัฒนาชุมชน 48 54 51 44 1 - 198
   บรรณารักษฯและสารสนเทศฯ - 37 30 42 - - 109
   ประวัติศาสตร์ 40 37 38 31 - - 146
   ภาษาจีน - 4 - - - - 4
   ภาษาจีน แผน 1 (เรียน ม.ทักษิณ 4 ปี) 31 32 35 31 - - 129
   ภาษาจีน แผน 2 (เรียน ม.ทักษิณ 3 ปี เรียนจีน 1 ปี) 34 34 29 29 1 - 127
   ภาษาญี่ปุ่น 45 39 38 26 15 5 168
   ภาษามลายู 21 26 15 20 1 - 83
   ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 125 121 121 119 - - 486
   ศศ.บ. ภาษาไทย 41 49 36 42 - - 168
   ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 31 - - - - - 31
รวม 711 638 569 580 23 8 2,529
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   วท.บ. คณิตศาสตร์ 12 47 38 28 - - 125
   วท.บ. จุลชีววิทยา - 16 12 5 - - 33
   วท.บ. ชีววิทยา - 17 26 21 - - 64
   วท.บ. ชีววิทยา (วิชาเอก : ชีววิทยา) 9 - - - - - 9
   วท.บ. ฟิสิกส์ - 2 2 3 - - 7
   วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 39 21 27 18 2 1 108
   วท.บ. วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 8 16 12 7 - - 43
   วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 8 11 16 10 1 1 47
   วท.บ. สถิติประยุกต์ - - - 1 - - 1
   วท.บ. เคมี 6 10 21 12 - - 49
   วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม - - 1 5 - - 6
   วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 13 18 12 13 - - 56
รวม 95 158 167 123 3 2 548
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   กศ.บ. การวัดและประเมินทางการศึกษา 56 57 51 2 2 1 169
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกการประถมศึกษา (แผนสำหรับคนทั่วไป) 58 - - - - - 58
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกการประถมศึกษา (แผนสำหรับครู ตชด.) 29 - - - - - 29
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 60 - - - - - 60
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 30 - - - - - 30
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 57 - - - - - 57
   กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย (4 ปี) - 58 61 - - - 119
   กศ.บ. คณิตศาสตร์ (5 ปี) - - - - 3 3 6
   กศ.บ. คณิตศาสตร์ (4 ปี) 50 46 55 6 - - 157
   กศ.บ. ชีววิทยา (4 ปี) 31 24 29 - - - 84
   กศ.บ. พลศึกษา (5 ปี) - - - - 3 - 3
   กศ.บ. พลศึกษา (4 ปี) 57 62 59 4 - - 182
   กศ.บ. ฟิสิกส์ (5 ปี) - - - - 1 1 2
   กศ.บ. ฟิสิกส์ (4 ปี) 22 19 28 - - - 69
   กศ.บ. ภาษาอังกฤษ (5 ปี) - - - - 3 - 3
   กศ.บ. ภาษาอังกฤษ (4 ปี) 58 57 61 - - - 176
   กศ.บ. ภาษาไทย (5 ปี) - - - - 1 - 1
   กศ.บ. ภาษาไทย (4 ปี) 60 55 57 1 - - 173
   กศ.บ. ศิลปศึกษา (4 ปี) 24 25 25 1 - - 75
   กศ.บ. สังคมศึกษา (5 ปี) - - - - - 1 1
   กศ.บ. สังคมศึกษา (4 ปี) 60 57 57 3 - - 177
   กศ.บ. เคมี (4 ปี) 23 25 26 - - - 74
   กศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา - 48 55 73 3 - 179
รวม 675 533 564 90 16 6 1,884
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   กศ.บ. คณิตศาสตร์ (วิทยาเขตพัทลุง) 30 26 - - - - 56
   กศ.บ. พลศึกษา (วิทยาเขตพัทลุง) 51 48 26 - - - 125
รวม 81 74 26 0 0 0 181
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน วิทยาเขตพัทลุง
   วท.บ. สัตวศาสตร์ 25 27 43 39 - 1 135
   วท.บ. เกษตรศาสตร์ - 20 18 21 - - 59
   วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน 24 23 31 35 - 1 114
   วท.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช 6 - - - - - 6
รวม 55 70 92 95 0 2 314
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา วิทยาเขตพัทลุง
   พท.บ. การแพทย์แผนไทย 36 31 21 35 - - 123
   วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา - 27 37 30 2 - 96
   วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 29 - - - - - 29
   วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 61 56 49 45 - - 211
   ส.บ. สาธารณสุขชุมชน - 84 80 55 - 1 220
   ส.บ. สาธารณสุขชุมชน (65 เป็นต้นไป) 90 - - - - - 90
รวม 216 198 187 165 2 1 769
คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล 43 31 42 30 1 3 150
   ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์ไทย 7 4 7 11 - 1 30
   ศป.บ. ทัศนศิลป์ 28 26 33 18 2 2 109
   ศป.บ. ศิลปะการออกแบบ 47 44 38 42 1 - 172
   ศป.บ. ศิลปะการแสดง 35 21 25 30 - - 111
รวม 160 126 145 131 4 6 572
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสงขลา
   บัญชีบัณฑิต 4 ปี 99 99 92 105 - 1 396
   บัญชีบัณฑิต เทียบ 4 ปี ปกติ 80 98 2 - - - 180
   การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ 4 ปี 110 106 - - - - 216
   การค้าสมัยใหม่ เทียบ 4 ปี ปกติ - - 1 - - - 1
   การค้าสมัยใหม่ 4 ปี - - 94 108 2 3 207
   การตลาด 4 ปี 50 66 57 63 1 - 237
   การประกอบการฯ 4 ปี 77 68 61 90 5 - 301
   การตลาด 4 ปี - - - - - 1 1
   เศรษฐศาสตร์ 74 86 72 87 5 - 324
รวม 490 523 379 453 13 5 1,863
คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   1(ว.สงขลา) นิติฯ 4 ปี ปกติ ม.6 415 401 371 380 15 3 1,585
รวม 415 401 371 380 15 3 1,585
คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   น.บ. นิติศาสตร์ 4 ปี ปกติ (วิทยาเขตพัทลุง) 119 114 95 79 4 2 413
รวม 119 114 95 79 4 2 413
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา วิทยาเขตสงขลา
   กจ.บ.การจัดการสมัยใหม่ (วิชาเอก:การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์) ปกติ 49 26 1 - - - 76
   กจ.บ.การจัดการสมัยใหม่ (วิชาเอก:การจัดการการประกอบการทางสังคม) ปกติ 45 28 - - - - 73
   รป.บ. การบริหารงานตำรวจฯ ปกติ 325 269 283 3 - - 880
รวม 419 323 284 3 0 0 1,029
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   วศ.บ. วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ 7 7 11 9 - - 34
   วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 25 20 19 16 8 - 88
รวม 32 27 30 25 8 0 122
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต 59 45 56 49 - - 209
รวม 59 45 56 49 0 0 209
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ วิทยาเขตพัทลุง
   วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 14 11 31 27 - - 83
   วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 19 24 29 1 - - 73
รวม 33 35 60 28 0 0 156
รวมทั้งหมด 3,560 3,265 3,025 2,201 88 35 12,174