สถิตินิสิตปัจจุบัน (จำแนกตามสาขา/ชั้นปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 23/10/2021 09:10:11

หลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ 5 ขึ้นไป รวม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   นศ.บ. นิเทศศาสตร์ 51 34 43 37 3 - 168
   รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 43 37 38 34 1 - 153
   วท.บ. ภูมิศาสตร์ 35 26 27 31 2 1 122
   ศศ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 73 62 72 65 2 - 274
   ศศ.บ. การบริหารและพัฒนาชุมชน 57 51 44 48 1 - 201
   ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 43 31 42 40 1 - 157
   ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ 43 39 32 40 2 - 156
   ศศ.บ. ภาษาจีน 67 64 63 62 3 - 259
   ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น 43 41 30 51 12 - 177
   ศศ.บ. ภาษามลายู 32 17 20 25 1 - 95
   ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 119 122 119 112 4 - 476
   ศศ.บ. ภาษาไทย 49 38 46 39 - - 172
   สปญ หลักสูตรสองปริญญา 36 29 19 - - - 84
รวม 691 591 595 584 32 1 2,494
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   วท.บ. คณิตศาสตร์ 53 38 28 39 - - 158
   วท.บ. จุลชีววิทยา 18 12 12 12 - - 54
   วท.บ. ชีววิทยา 25 28 27 27 1 2 110
   วท.บ. ฟิสิกส์ 3 3 3 7 - - 16
   วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 23 27 18 19 1 1 89
   วท.บ. วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 16 12 7 8 - - 43
   วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 14 16 10 16 4 1 61
   วท.บ. สถิติประยุกต์ - - 1 2 - - 3
   วท.บ. เคมี 12 24 12 21 1 - 70
   วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม - 2 5 5 - - 12
   วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 13 13 10 - - 56
รวม 184 175 136 166 7 4 672
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   กศ.บ. การวัดและประเมินทางการศึกษา 60 52 52 76 2 - 242
   กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย 58 62 58 39 26 - 243
   กศ.บ. คณิตศาสตร์ 47 56 55 48 47 5 258
   กศ.บ. ชีววิทยา 24 29 45 39 47 2 186
   กศ.บ. พลศึกษา 63 59 57 54 29 2 264
   กศ.บ. ฟิสิกส์ 22 30 42 37 45 1 177
   กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 60 61 58 45 29 - 253
   กศ.บ. ภาษาไทย 58 57 59 27 31 - 232
   กศ.บ. ศิลปศึกษา 26 25 27 27 28 2 135
   กศ.บ. สังคมศึกษา 59 58 53 38 29 1 238
   กศ.บ. เคมี 29 26 36 39 43 - 173
   กศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 59 56 73 73 3 - 264
รวม 565 571 615 542 359 13 2,665
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   กศ.บ. คณิตศาสตร์ 28 - - - - - 28
   กศ.บ. พลศึกษา 56 27 - - - - 83
รวม 84 27 0 0 0 0 111
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน วิทยาเขตพัทลุง
   วท.บ. พืชศาสตร์ - - - - - 2 2
   วท.บ. สัตวศาสตร์ 32 43 39 20 2 1 137
   วท.บ. เกษตรศาสตร์ 21 21 22 13 1 - 78
   วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน 34 31 36 17 1 - 119
รวม 87 95 97 50 4 3 336
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา วิทยาเขตพัทลุง
   พท.บ. การแพทย์แผนไทย 31 21 35 38 1 - 126
   วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 35 38 30 46 - - 149
   วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 69 50 45 57 - - 221
   ส.บ. สาธารณสุขชุมชน 97 80 55 80 3 - 315
รวม 232 189 165 221 4 0 811
คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล 44 47 31 31 7 6 166
   ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์ไทย 5 9 11 2 - 1 28
   ศป.บ. ทัศนศิลป์ 35 36 20 18 3 4 116
   ศป.บ. ศิลปะการออกแบบ 47 38 43 47 1 - 176
   ศป.บ. ศิลปะการแสดง 41 31 30 24 4 - 130
รวม 172 161 135 122 15 11 616
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสงขลา
   บช.บ. การบัญชี 205 161 105 117 4 1 593
   บธ.บ. การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ 113 - - - - - 113
   บธ.บ. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ - 123 126 100 25 1 375
   บธ.บ. การตลาด 69 57 63 96 3 - 288
   บธ.บ. การประกอบการและการจัดการ 71 62 92 94 - - 319
   บธ.บ. บริหารธุรกิจ (วิชาเอก : การตลาด) - - - - - 1 1
   ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ 95 75 93 96 2 - 361
รวม 553 478 479 503 34 3 2,050
คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   น.บ. นิติศาสตร์ 438 386 387 412 25 3 1,651
รวม 438 386 387 412 25 3 1,651
คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   น.บ. นิติศาสตร์ 125 102 79 70 11 2 389
รวม 125 102 79 70 11 2 389
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา วิทยาเขตสงขลา
   กจ.บ. การจัดการสมัยใหม่ (วิชาเอก : การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์) 28 - - - - - 28
   กจ.บ. การจัดการสมัยใหม่ (วิชาเอก : การจัดการการประกอบการทางสังคม) 39 - - - - - 39
   รป.บ. การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม 283 293 195 4 - - 775
รวม 350 293 195 4 0 0 842
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   วศ.บ. วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ 10 12 9 21 1 - 53
   วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 26 20 16 20 5 - 87
รวม 36 32 25 41 6 0 140
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต 52 57 49 60 - - 218
รวม 52 57 49 60 0 0 218
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ วิทยาเขตพัทลุง
   วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 13 31 28 16 - 1 89
   วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 26 30 1 - - - 57
รวม 39 61 29 16 0 1 146
รวมทั้งหมด 3,608 3,218 2,986 2,791 497 41 13,141