กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา
ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้

สถิตินิสิตปัจจุบัน (จำแนกตามคณะ/ประเภท)
ข้อมูล ณ วันที่ 11/12/2023 10:12:43

คณะ ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมระดับบัณฑิต รวม รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
วิทยาเขตสงขลา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,763 0 0 0 10 0 18 1 28 1 2,791 1 2,792
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล 0 0 0 0 7 4 0 0 7 4 7 4 11
คณะศึกษาศาสตร์ 2,453 0 0 138 127 248 6 39 133 425 2,586 425 3,011
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 611 0 0 0 0 17 0 0 0 17 611 17 628
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1,795 274 0 0 4 5 10 0 14 5 1,809 279 2,088
คณะนิติศาสตร์ 1,727 447 0 0 17 52 0 0 17 52 1,744 499 2,243
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 1,204 416 0 0 0 0 0 0 0 0 1,204 416 1,620
วิทยาลัยนานาชาติ 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0 45 0 45
รวมวิทยาเขตสงขลา 10,553 1,137 0 138 165 326 79 40 244 504 10,797 1,641 12,438
วิทยาเขตพัทลุง
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล 475 0 0 0 33 4 6 0 39 4 514 4 518
คณะศึกษาศาสตร์ 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288 0 288
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296 0 296
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 812 0 0 0 1 21 0 0 1 21 813 21 834
คณะนิติศาสตร์ 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 418 0 418
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 150 0 0 0 2 0 8 0 10 0 160 0 160
คณะพยาบาลศาสตร์ 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219 0 219
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 0 147
รวมวิทยาเขตพัทลุง 2,805 0 0 0 36 25 14 0 50 25 2,855 25 2,880
รวมทั้งหมด 13,358 1,137 0 138 201 351 93 40 294 529 13,652 1,666 15,318