สถิตินิสิตปัจจุบัน (จำแนกตามวิทยาเขต/ระดับการศึกษา)
ข้อมูล ณ วันที่ 10/12/2022 14:12:53

ระดับการศึกษา จำนวนนิสิต (คน)
วิทยาเขตสงขลา
ปริญญาตรี ภาคปกติ 10,494
ปริญญาตรี ภาคสมทบ 1,034
ปริญญาโท ภาคปกติ 150
ปริญญาโท ภาคพิเศษ 293
ปริญญาเอก ภาคปกติ 87
ปริญญาเอก ภาคพิเศษ 36
ป.บัณฑิต ภาคพิเศษ 259
รวม 12,353
วิทยาเขตพัทลุง
ปริญญาตรี ภาคปกติ 2,745
ปริญญาโท ภาคปกติ 42
ปริญญาโท ภาคพิเศษ 20
ปริญญาเอก ภาคปกติ 16
รวม 2,823
รวมทั้งหมด 15,176