สถิตินิสิตปัจจุบัน (จำแนกตามวิทยาเขต/ระดับการศึกษา)
ข้อมูล ณ วันที่ 03/07/2022 08:07:39

ระดับการศึกษา จำนวนนิสิต (คน)
วิทยาเขตสงขลา
ปริญญาตรี ภาคปกติ 10,636
ปริญญาตรี ภาคสมทบ 1,108
ปริญญาโท ภาคปกติ 152
ปริญญาโท ภาคพิเศษ 307
ปริญญาเอก ภาคปกติ 83
ปริญญาเอก ภาคพิเศษ 38
ป.บัณฑิต ภาคพิเศษ 267
รวม 12,591
วิทยาเขตพัทลุง
ปริญญาตรี ภาคปกติ 2,823
ปริญญาโท ภาคปกติ 43
ปริญญาโท ภาคพิเศษ 22
ปริญญาเอก ภาคปกติ 15
รวม 2,903
รวมทั้งหมด 15,494