กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา
ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้

สถิตินิสิตปัจจุบัน (จำแนกตามวิทยาเขต/ระดับการศึกษา)
ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2023 07:11:47

ระดับการศึกษา จำนวนนิสิต (คน)
วิทยาเขตสงขลา
ปริญญาตรี ภาคปกติ 10,571
ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 1,139
ปริญญาโท ภาคปกติ 166
ปริญญาโท ภาคพิเศษ 327
ปริญญาเอก ภาคปกติ 79
ปริญญาเอก ภาคพิเศษ 40
ป.บัณฑิต ภาคพิเศษ 139
รวม 12,461
วิทยาเขตพัทลุง
ปริญญาตรี ภาคปกติ 2,805
ปริญญาโท ภาคปกติ 36
ปริญญาโท ภาคพิเศษ 25
ปริญญาเอก ภาคปกติ 14
รวม 2,880
รวมทั้งหมด 15,341