สถิตินิสิตปัจจุบัน (จำแนกตามวิทยาเขต/ระดับการศึกษา)
ข้อมูล ณ วันที่ 28/10/2021 17:10:35

ระดับการศึกษา จำนวนนิสิต (คน)
วิทยาเขตสงขลา
ปริญญาตรี ภาคปกติ 10,315
ปริญญาตรี ภาคสมทบ 930
ปริญญาโท ภาคปกติ 128
ปริญญาโท ภาคพิเศษ 280
ปริญญาเอก ภาคปกติ 71
ปริญญาเอก ภาคพิเศษ 33
รวม 11,757
วิทยาเขตพัทลุง
ปริญญาตรี ภาคปกติ 2,823
ปริญญาโท ภาคปกติ 30
ปริญญาโท ภาคพิเศษ 33
ปริญญาเอก ภาคปกติ 16
รวม 2,902
รวมทั้งหมด 14,659