สถิตินิสิตปัจจุบัน (จำแนกตามวิทยาเขต/ระดับการศึกษา)
ข้อมูล ณ วันที่ 09/05/2021 01:05:30

ระดับการศึกษา จำนวนนิสิต (คน)
วิทยาเขตสงขลา
ปริญญาตรี ภาคปกติ 8,028
ปริญญาตรี ภาคสมทบ 620
ปริญญาโท ภาคปกติ 93
ปริญญาโท ภาคพิเศษ 225
ปริญญาเอก ภาคปกติ 58
ปริญญาเอก ภาคพิเศษ 34
รวม 9,058
วิทยาเขตพัทลุง
ปริญญาตรี ภาคปกติ 2,086
ปริญญาโท ภาคปกติ 28
ปริญญาโท ภาคพิเศษ 27
ปริญญาเอก ภาคปกติ 20
รวม 2,161
รวมทั้งหมด 11,219