กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา
ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้

สถิตินิสิตลาออก (จำแนกตามปีที่รับเข้า/สาขา/เหตุผลการลาออก)
ข้อมูล ณ วันที่ 11/12/2023 08:12:54

ย้อนกลับ