สถิตินิสิตปัจจุบัน (จำแนกตามสาขา/ชั้นปี/เพศ)
ข้อมูล ณ วันที่ 25/10/2021 21:10:55

หลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ 5 ขึ้นไป รวม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   นศ.บ. นิเทศศาสตร์ 25 26 51 22 12 34 24 19 43 15 22 37 3 - 3 - - - 89 79 168
   รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 23 20 43 16 21 37 13 25 38 15 19 34 1 - 1 - - - 68 85 153
   วท.บ. ภูมิศาสตร์ 11 24 35 19 7 26 4 23 27 10 21 31 2 - 2 1 - 1 47 75 122
   ศศ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 11 62 73 7 55 62 13 59 72 10 55 65 1 1 2 - - - 42 232 274
   ศศ.บ. การบริหารและพัฒนาชุมชน 10 47 57 9 42 51 8 36 44 14 34 48 1 - 1 - - - 42 159 201
   ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 15 28 43 4 27 31 1 41 42 6 34 40 1 - 1 - - - 27 130 157
   ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ 15 28 43 17 22 39 11 21 32 10 30 40 1 1 2 - - - 54 102 156
   ศศ.บ. ภาษาจีน 11 56 67 8 56 64 10 53 63 8 54 62 - 3 3 - - - 37 222 259
   ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น 13 30 43 18 23 41 13 17 30 19 32 51 5 7 12 - - - 68 109 177
   ศศ.บ. ภาษามลายู 3 29 32 2 15 17 3 17 20 2 23 25 - 1 1 - - - 10 85 95
   ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 25 94 119 32 90 122 30 89 119 31 81 112 2 2 4 - - - 120 356 476
   ศศ.บ. ภาษาไทย 8 41 49 6 32 38 6 40 46 10 29 39 - - - - - - 30 142 172
   สปญ หลักสูตรสองปริญญา 5 31 36 - 29 29 2 17 19 - - - - - - - - - 7 77 84
รวม 175 516 691 160 431 591 138 457 595 150 434 584 17 15 32 1 - 1 641 1,853 2,494
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   วท.บ. คณิตศาสตร์ 10 43 53 9 29 38 7 21 28 6 33 39 - - - - - - 32 126 158
   วท.บ. จุลชีววิทยา 2 16 18 1 11 12 1 11 12 1 11 12 - - - - - - 5 49 54
   วท.บ. ชีววิทยา 6 19 25 3 25 28 3 24 27 7 20 27 - 1 1 - 2 2 19 91 110
   วท.บ. ฟิสิกส์ 1 2 3 1 2 3 - 3 3 1 6 7 - - - - - - 3 13 16
   วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 17 6 23 16 11 27 10 8 18 12 7 19 1 - 1 - 1 1 56 33 89
   วท.บ. วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 9 7 16 4 8 12 1 6 7 2 6 8 - - - - - - 16 27 43
   วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6 8 14 1 15 16 6 4 10 4 12 16 1 3 4 - 1 1 18 43 61
   วท.บ. สถิติประยุกต์ - - - - - - - 1 1 - 2 2 - - - - - - - 3 3
   วท.บ. เคมี 3 9 12 3 21 24 3 9 12 3 18 21 - 1 1 - - - 12 58 70
   วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม - - - - 2 2 - 5 5 - 5 5 - - - - - - - 12 12
   วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 10 20 8 5 13 6 7 13 6 4 10 - - - - - - 30 26 56
รวม 64 120 184 46 129 175 37 99 136 42 124 166 2 5 7 - 4 4 191 481 672
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   กศ.บ. การวัดและประเมินทางการศึกษา 11 49 60 2 50 52 3 49 52 7 69 76 2 - 2 - - - 25 217 242
   กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย - 58 58 - 62 62 - 58 58 2 37 39 1 25 26 - - - 3 240 243
   กศ.บ. คณิตศาสตร์ 22 25 47 19 36 55 16 39 55 14 34 48 11 36 47 3 2 5 85 172 257
   กศ.บ. ชีววิทยา 6 18 24 4 25 29 6 39 45 9 30 39 10 37 47 - 2 2 35 151 186
   กศ.บ. พลศึกษา 45 18 63 39 20 59 39 18 57 39 15 54 21 8 29 2 - 2 185 79 264
   กศ.บ. ฟิสิกส์ 9 13 22 15 15 30 14 28 42 10 27 37 15 30 45 1 - 1 64 113 177
   กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 20 40 60 17 44 61 16 42 58 9 36 45 3 26 29 - - - 65 188 253
   กศ.บ. ภาษาไทย 5 53 58 8 49 57 12 47 59 4 23 27 6 25 31 - - - 35 197 232
   กศ.บ. ศิลปศึกษา 7 19 26 9 16 25 7 20 27 15 12 27 13 15 28 - 2 2 51 84 135
   กศ.บ. สังคมศึกษา 24 35 59 19 39 58 14 39 53 11 27 38 12 17 29 1 - 1 81 157 238
   กศ.บ. เคมี 3 26 29 8 18 26 8 28 36 7 32 39 5 38 43 - - - 31 142 173
   กศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 28 31 59 32 24 56 41 32 73 21 52 73 2 1 3 - - - 124 140 264
รวม 180 385 565 172 398 570 176 439 615 148 394 542 101 258 359 7 6 13 784 1,880 2,664
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   กศ.บ. คณิตศาสตร์ 6 22 28 - - - - - - - - - - - - - - - 6 22 28
   กศ.บ. พลศึกษา 33 23 56 20 7 27 - - - - - - - - - - - - 53 30 83
รวม 39 45 84 20 7 27 - - - - - - - - - - - - 59 52 111
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน วิทยาเขตพัทลุง
   วท.บ. พืชศาสตร์ - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 2 2 - 2
   วท.บ. สัตวศาสตร์ 16 16 32 17 26 43 15 24 39 6 14 20 - 2 2 1 - 1 55 82 137
   วท.บ. เกษตรศาสตร์ 6 15 21 9 12 21 10 12 22 8 5 13 1 - 1 - - - 34 44 78
   วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน 12 22 34 5 26 31 11 25 36 5 12 17 1 - 1 - - - 34 85 119
รวม 34 53 87 31 64 95 36 61 97 19 31 50 2 2 4 3 - 3 125 211 336
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา วิทยาเขตพัทลุง
   พท.บ. การแพทย์แผนไทย 4 27 31 1 20 21 3 32 35 6 32 38 - 1 1 - - - 14 112 126
   วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 24 11 35 28 10 38 15 15 30 27 19 46 - - - - - - 94 55 149
   วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 8 61 69 10 40 50 6 39 45 6 51 57 - - - - - - 30 191 221
   ส.บ. สาธารณสุขชุมชน 5 92 97 2 78 80 - 55 55 4 76 80 - 3 3 - - - 11 304 315
รวม 41 191 232 41 148 189 24 141 165 43 178 221 - 4 4 - - - 149 662 811
คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล 34 10 44 37 10 47 22 9 31 19 12 31 7 - 7 6 - 6 125 41 166
   ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์ไทย 3 2 5 5 4 9 10 1 11 1 1 2 - - - 1 - 1 20 8 28
   ศป.บ. ทัศนศิลป์ 20 15 35 15 21 36 10 10 20 10 8 18 2 1 3 3 1 4 60 56 116
   ศป.บ. ศิลปะการออกแบบ 21 26 47 20 18 38 15 28 43 25 22 47 1 - 1 - - - 82 94 176
   ศป.บ. ศิลปะการแสดง 13 28 41 8 23 31 10 20 30 5 19 24 1 3 4 - - - 37 93 130
รวม 91 81 172 85 76 161 67 68 135 60 62 122 11 4 15 10 1 11 324 292 616
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสงขลา
   บช.บ. การบัญชี 22 182 204 13 148 161 9 96 105 16 101 117 - 4 4 - 1 1 60 532 592
   บธ.บ. การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ 36 77 113 - - - - - - - - - - - - - - - 36 77 113
   บธ.บ. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ - - - 38 85 123 24 102 126 27 73 100 4 21 25 - 1 1 93 282 375
   บธ.บ. การตลาด 21 48 69 10 47 57 24 39 63 30 66 96 1 2 3 - - - 86 202 288
   บธ.บ. การประกอบการและการจัดการ 22 49 71 14 48 62 26 66 92 30 64 94 - - - - - - 92 227 319
   บธ.บ. บริหารธุรกิจ (วิชาเอก : การตลาด) - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 1
   ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ 37 58 95 23 52 75 25 68 93 25 71 96 1 1 2 - - - 111 250 361
รวม 138 414 552 98 380 478 108 371 479 128 375 503 6 28 34 - 3 3 478 1,571 2,049
คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   น.บ. นิติศาสตร์ 157 281 438 135 251 386 109 278 387 143 269 412 15 10 25 3 - 3 562 1089 1651
รวม 157 281 438 135 251 386 109 278 387 143 269 412 15 10 25 3 - 3 562 1,089 1,651
คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   น.บ. นิติศาสตร์ 56 69 125 43 59 102 36 43 79 30 40 70 8 3 11 2 - 2 175 214 389
รวม 56 69 125 43 59 102 36 43 79 30 40 70 8 3 11 2 - 2 175 214 389
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา วิทยาเขตสงขลา
   กจ.บ. การจัดการสมัยใหม่ (วิชาเอก : การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์) 5 23 28 - - - - - - - - - - - - - - - 5 23 28
   กจ.บ. การจัดการสมัยใหม่ (วิชาเอก : การจัดการการประกอบการทางสังคม) 20 19 39 - - - - - - - - - - - - - - - 20 19 39
   รป.บ. การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม 78 205 283 103 190 293 42 153 195 3 1 4 - - - - - - 226 549 775
รวม 103 247 350 103 190 293 42 153 195 3 1 4 - - - - - - 251 591 842
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   วศ.บ. วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ 5 5 10 5 7 12 2 7 9 4 17 21 1 - 1 - - - 17 36 53
   วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 20 6 26 13 7 20 11 5 16 12 8 20 2 3 5 - - - 58 29 87
รวม 25 11 36 18 14 32 13 12 25 16 25 41 3 3 6 - - - 75 65 140
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต 7 45 52 2 55 57 4 45 49 3 57 60 - - - - - - 16 202 218
รวม 7 45 52 2 55 57 4 45 49 3 57 60 - - - - - - 16 202 218
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ วิทยาเขตพัทลุง
   วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 3 10 13 8 23 31 3 25 28 - 16 16 - - - - 1 1 14 75 89
   วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 1 25 26 4 26 30 - 1 1 - - - - - - - - - 5 52 57
รวม 4 35 39 12 49 61 3 26 29 - 16 16 - - - - 1 1 19 127 146