กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา
ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้

สถิตินิสิตปัจจุบัน (จำแนกตามสาขา/ชั้นปี/เพศ)
ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2023 08:11:34

หลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ 5 ขึ้นไป รวม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   สปญ หลักสูตรสองปริญญา (รุ่น 62-64) - - - - - - 4 13 17 - 23 23 2 16 18 - - - 6 52 58
   สปญ หลักสูตรสองปริญญา (รุ่น 65-66) 6 26 32 2 22 24 - - - - - - - - - - - - 8 48 56
   นิเทศศาสตร์ 25 33 58 21 23 44 20 24 44 22 12 34 1 - 1 - - - 89 92 181
   รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ - - - - - - 20 18 38 15 19 34 2 - 2 - - - 37 37 74
   รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการจัดการภาครัฐและกิจการระหว่างประเทศ 8 50 58 20 41 61 - - - - - - - - - - - - 28 91 119
   รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น 45 75 120 22 45 67 - - - - - - - - - - - - 67 120 187
   ภูมิศาสตร์ 11 14 25 13 5 18 11 23 34 16 7 23 1 1 2 1 - 1 53 50 103
   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 21 66 87 18 50 68 10 59 69 8 55 63 - 2 2 - 1 1 57 233 290
   การบริหารและพัฒนาชุมชน 22 37 59 15 29 44 9 45 54 9 42 51 1 - 1 1 - 1 57 153 210
   บรรณารักษฯและสารสนเทศฯ - - - - - - 12 25 37 3 27 30 1 1 2 - - - 16 53 69
   ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ 13 35 48 9 31 40 14 23 37 16 22 38 - 1 1 - - - 52 112 164
   ภาษาจีน - - - - - - - 2 2 - - - - - - - - - - 2 2
   ภาษาจีน แผน 1 (เรียน ม.ทักษิณ 4 ปี) 6 40 46 7 25 32 5 31 36 4 31 35 - - - - - - 22 127 149
   ภาษาจีน แผน 2 (เรียน ม.ทักษิณ 3 ปี เรียนจีน 1 ปี) 1 31 32 5 29 34 4 28 32 4 25 29 - 1 1 - - - 14 114 128
   ภาษาญี่ปุ่น 17 28 45 22 22 44 13 26 39 18 20 38 3 3 6 1 - 1 74 99 173
   ภาษามลายู 7 8 15 3 14 17 3 23 26 2 13 15 2 - 2 - - - 17 58 75
   ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 22 107 129 30 93 123 25 97 122 31 90 121 1 1 2 - - - 109 388 497
   ศศ.บ. ภาษาไทย 9 39 48 3 38 41 8 41 49 5 31 36 - - - - - - 25 149 174
   ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 7 24 31 5 22 27 - - - - - - - - - - - - 12 46 58
   ป.โท ศศ.ม.ภาษาไทย ปกติ - - - - - - 1 2 3 - 1 1 - - - - 1 1 1 4 5
   ป.โท วัฒนธรรมศึกษา ปกติ - 1 1 - 2 2 2 - 2 - - - - - - - - - 2 3 5
   ป.เอก วัฒนธรรมศึกษา ปกติ 1.1 - - - 1 - 1 - - - - - - - 1 1 1 - 1 2 1 3
   ป.เอก วัฒนธรรมศึกษา ปกติ 2.1 3 1 4 - 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 2 4 2 6 8 7 15
   ป.เอก วัฒนธรรมศึกษา พิเศษ 2.1 ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 1
รวม 223 615 838 196 492 688 161 481 642 153 419 572 15 28 43 8 5 13 756 2,040 2,796
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล วิทยาเขตสงขลา
   วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา ปกติ - - - - - - 1 2 3 1 - 1 - - - - 1 1 2 3 5
   วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา ปกติ แผน ก แบบ ก2 3 - 3 - - - - - - - - - - - - - - - 3 - 3
   วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา พิเศษ ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - 2 2 - - - 1 1 2 1 3 4
รวม 3 0 3 0 0 0 1 2 3 1 2 3 0 0 0 1 2 3 6 6 12
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล วิทยาเขตพัทลุง
   วท.บ. คณิตศาสตร์ 5 7 12 1 11 12 9 38 47 9 28 37 - - - - - - 24 84 108
   วท.บ. จุลชีววิทยา - - - - - - 2 13 15 - 2 2 - - - - - - 2 15 17
   วท.บ. ชีววิทยา - - - - - - 5 12 17 2 17 19 - - - - - - 7 29 36
   วท.บ. ชีววิทยา (วิชาเอก : ชีววิทยา) 2 17 19 1 7 8 - - - - - - - - - - - - 3 24 27
   วท.บ. ฟิสิกส์ - - - - - - 1 1 2 - 2 2 - - - - - - 1 3 4
   วท.บ. ฟิสิกส์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี 2 2 4 - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 4
   วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12 5 17 27 10 37 16 5 21 16 11 27 - - - 1 1 2 72 32 104
   วท.บ. วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 5 2 7 3 4 7 8 8 16 3 4 7 - - - - - - 19 18 37
   วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - 3 3 4 4 8 5 6 11 1 15 16 - - - - 1 1 10 29 39
   วท.บ. เคมี 1 11 12 1 4 5 2 8 10 3 10 13 - - - - - - 7 33 40
   วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 3 14 8 6 14 9 9 18 7 5 12 - 1 1 - - - 35 24 59
   วท.ม. คณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา ภาคปกติ - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - 1 1
   วท.ม. ชีววิทยา - - - - - - 1 1 2 1 1 2 - - - - 2 2 2 4 6
   วท.ม. เคมี แผน ก. แบบ ก2 ภาคปกติ - - - - 7 7 - - - - - - - 1 1 - - - - 8 8
   วท.ม. เคมีและนวัตกรรมเคมี ภาคปกติ (แผน ก. แบบ ก2) 1 2 3 - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 3
   วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก.2 แบบ ก 2 - 3 3 1 9 10 - 1 1 - - - - - - - - - 1 13 14
   วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก.1 - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1
   วท.ม. เคมีและนวัตกรรมเคมี ภาคพิเศษ (แผน ก. แบบ ก2) ภาคพิเศษ 1 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 2
   วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 1 - 2 2
   ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ รับจบป.โท แบบ 2.1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 1
   ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ รับจบป.ตรี แบบ 2.2 - 2 2 - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 3 3
   ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ รับจบป.โท แบบ 1.1 - - - - - - - - - - 1 1 - - - 1 - 1 1 1 2
รวม 40 59 99 46 62 108 58 102 160 42 96 138 0 4 4 2 7 9 188 330 518
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   กศ.บ. การวัดและประเมินทางการศึกษา 6 50 56 7 49 56 11 45 56 2 49 51 1 - 1 - 1 1 27 194 221
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกการประถมศึกษา (แผนสำหรับคนทั่วไป) 12 43 55 11 47 58 - - - - - - - - - - - - 23 90 113
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกการประถมศึกษา (แผนสำหรับครู ตชด.) 8 21 29 13 15 28 - - - - - - - - - - - - 21 36 57
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย - 57 57 - 60 60 - - - - - - - - - - - - - 117 117
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 9 21 30 9 21 30 - - - - - - - - - - - - 18 42 60
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 27 31 58 18 38 56 - - - - - - - - - - - - 45 69 114
   กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย (4 ปี) - - - - - - - 58 58 - 61 61 - - - - - - - 119 119
   กศ.บ. คณิตศาสตร์ (5 ปี) - - - - - - - - - - - - - - - 2 4 6 2 4 6
   กศ.บ. คณิตศาสตร์ (4 ปี) 11 32 43 15 34 49 21 25 46 19 36 55 - - - - - - 66 127 193
   กศ.บ. ชีววิทยา (4 ปี) - - - 9 22 31 6 18 24 4 25 29 - - - - - - 19 65 84
   กศ.บ. พลศึกษา (5 ปี) - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 - 1
   กศ.บ. พลศึกษา (4 ปี) 48 11 59 43 9 52 43 19 62 39 20 59 2 - 2 - - - 175 59 234
   กศ.บ. ฟิสิกส์ (5 ปี) - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 1
   กศ.บ. ฟิสิกส์ (4 ปี) - - - 5 17 22 8 11 19 14 14 28 - - - - - - 27 42 69
   กศ.บ. ภาษาอังกฤษ (5 ปี) - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 - 2 2
   กศ.บ. ภาษาอังกฤษ (4 ปี) 10 49 59 17 40 57 20 37 57 17 44 61 - - - - - - 64 170 234
   กศ.บ. ภาษาไทย (5 ปี) - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 1
   กศ.บ. ภาษาไทย (4 ปี) 15 45 60 11 48 59 4 51 55 8 49 57 - - - - - - 38 193 231
   กศ.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาเอก : ชีววิทยา) วข.สงขลา 7 20 27 - - - - - - - - - - - - - - - 7 20 27
   กศ.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาเอก : ฟิสิกส์) วข.สงขลา 9 21 30 - - - - - - - - - - - - - - - 9 21 30
   กศ.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาเอก : เคมี) วข.สงขลา 5 24 29 - - - - - - - - - - - - - - - 5 24 29
   กศ.บ. ศิลปศึกษา (4 ปี) 5 26 31 8 15 23 7 18 25 9 16 25 - - - - - - 29 75 104
   กศ.บ. สังคมศึกษา (4 ปี) 17 42 59 21 39 60 22 34 56 19 37 56 - - - - - - 79 152 231
   กศ.บ. เคมี (4 ปี) - - - 5 18 23 3 22 25 8 18 26 - - - - - - 16 58 74
   กศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา - - - - - - 24 24 48 31 24 55 - - - - - - 55 48 103
   ป.โท บริหารการศึกษา ปกติ - - - - - - 3 2 5 1 2 3 - 1 1 - - - 4 5 9
   ป.โท กศ.ม.บริหารการศึกษา ปกติ ก2 2 2 4 1 2 3 - - - - - - - - - - - - 3 4 7
   ป.โท กศ.ม.วิจัยและประเมิน ปกติ ก2 - - - - - - 1 3 4 - - - - - - - - - 1 3 4
   ป.โท กศ.ม.การวิจัยและประเมิน ปกติ ก2 (ทั่วไป) 1 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 2
   ป.โท การสอน รวมทุกเอก (ปกติ) - - - 2 15 17 1 1 2 - - - - - - - - - 3 16 19
   ป.โท กศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปกติ ก2 (วิชาชีพครู) 5 9 14 - - - - - - - - - - - - - - - 5 9 14
   ป.โท กศ.ม.จิตวิทยา ปกติ ก2 (ทั่วไป) - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1
   ป.โท กศ.ม.จิตวิทยา ปกติ ก2 (วิชาชีพครู) 3 1 4 - 2 2 - - - - - - - - - - - - 3 3 6
   ป.โท กศ.ม.พลศึกษา ปกติ - - - - - - 4 2 6 - - - - - - - - - 4 2 6
   ป.โท กศ.ม.พลศึกษาฯ ปกติ ก2 (ทั่วไป) 5 2 7 6 1 7 - - - - - - - - - - - - 11 3 14
   ป.โท กศ.ม.ภาษาไทย ภาคปกติ - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - 1 1
   ป.โท กศ.ม.ภาษาไทย ปกติ ก2 (วิชาชีพครู) 2 3 5 1 1 2 - - - - - - - - - - - - 3 4 7
   ป.โท กศ.ม.หลักสูตรและการสอน ปกติ ก2 (ทั่วไป) 2 - 2 1 1 2 - - - - - - - - - - - - 3 1 4
   ป.โท กศ.ม.หลักสูตรและการสอน ปกติ ก2 (วิชาชีพครู) 1 4 5 - 7 7 - - - - - - - - - - - - 1 11 12
   ป.โท เทคโนฯ ปกติ - - - - - - 4 2 6 - - - 3 1 4 - - - 7 3 10
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ ปกติ ก2 (ทั่วไป) - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ ปกติ ก2 (วิชาชีพครู) 3 2 5 - 2 2 - - - - - - - - - - - - 3 4 7
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ ปกติ ข (วิชาชีพครู) 2 - 2 1 - 1 - - - - - - - - - - - - 3 - 3
   ป.โท กศ.ม.บริหารการศึกษา พิเศษ ข (65เป็นต้นไป) ภาคพิเศษ 24 32 56 14 46 60 - - - - - - - - - - - - 38 78 116
   ป.โท กศ.ม.วิจัยและประเมิน พิเศษ ก2 ภาคพิเศษ - - - - - - - - - 1 1 2 - 1 1 - 1 1 1 3 4
   ป.โท กศ.ม.การวิจัยและประเมิน พิเศษ ก2 (ทั่วไป) ภาคพิเศษ 1 - 1 - 7 7 - - - - - - - - - - - - 1 7 8
   ป.โท กศ.ม.การวิจัยและประเมิน พิเศษ ข (วิชาชีพครู) ภาคพิเศษ - - - - 3 3 - - - - - - - - - - - - - 3 3
   ป.โท กศ.ม.การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พิเศษ ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 2 2 - 2
   ป.โท การสอนฟิสิกส์ พิเศษ ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 - 1
   ป.โท การสอนเคมี พิเศษ ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 1
   ป.โท กศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พิเศษ ก2 (ทั่วไป) ภาคพิเศษ 1 7 8 - - - - - - - - - - - - - - - 1 7 8
   ป.โท กศ.ม.จิตวิทยา พิเศษ ก2 (ทั่วไป) ภาคพิเศษ 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1
   ป.โท กศ.ม.จิตวิทยา พิเศษ ก2 (วิชาชีพครู) ภาคพิเศษ 1 3 4 - 1 1 - - - - - - - - - - - - 1 4 5
   ป.โท กศ.ม.จิตวิทยา พิเศษ ข (ทั่วไป) ภาคพิเศษ 2 1 3 1 1 2 - - - - - - - - - - - - 3 2 5
   ป.โท กศ.ม.จิตวิทยา พิเศษ ข (วิชาชีพครู) ภาคพิเศษ - 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2
   ป.โท กศ.ม.พลศึกษาฯ พิเศษ ก2 (ทั่วไป) ภาคพิเศษ - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1
   ป.โท กศ.ม.พลศึกษาฯ พิเศษ ก2 (วิชาชีพครู) ภาคพิเศษ 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1
   ป.โท กศ.ม.ภาษาไทย ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ - - - - - - - - - 1 3 4 - 2 2 - 1 1 1 6 7
   ป.โท กศ.ม.ภาษาไทย พิเศษ ก2 (ทั่วไป) ภาคพิเศษ 1 2 3 1 7 8 - - - - - - - - - - - - 2 9 11
   ป.โท กศ.ม.ภาษาไทย พิเศษ ข (ทั่วไป) ภาคพิเศษ - 4 4 - - - - - - - - - - - - - - - - 4 4
   ป.โท กศ.ม.หลักสูตรและการสอน พิเศษ ภาคพิเศษ - - - - - - - 4 4 - - - - - - - - - - 4 4
   ป.โท กศ.ม.หลักสูตรและการสอน พิเศษ ก2 (ทั่วไป) ภาคพิเศษ 2 11 13 2 11 13 - - - - - - - - - - - - 4 22 26
   ป.โท กศ.ม.หลักสูตรและการสอน พิเศษ ก2 (วิชาชีพครู) ภาคพิเศษ 4 6 10 1 5 6 - - - - - - - - - - - - 5 11 16
   ป.โท เทคโนฯ พิเศษ ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - 1 1
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ พิเศษ ก2 (ทั่วไป) ภาคพิเศษ - 1 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 2
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ พิเศษ ก2 (วิชาชีพครู) ภาคพิเศษ 1 4 5 1 1 2 - - - - - - - - - - - - 2 5 7
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ พิเศษ ข (ทั่วไป) ภาคพิเศษ - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ พิเศษ ข (วิชาชีพครู) ภาคพิเศษ - 2 2 2 1 3 - - - - - - - - - - - - 2 3 5
   ป.โท ศศ.ม.จิตวิทยาฯ พิเศษ ก ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - 2 2 - 4 4 - - - - 6 6
   ป.โท ศศ.ม.จิตวิทยาฯ พิเศษ ข ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - 1 1
   ป.เอก เทคโนฯ ปกติ 1.1 - - - - - - 1 1 2 - - - - - - - - - 1 1 2
   ป.เอก เทคโนฯ ปกติ 2.1 - - - - - - 2 2 4 - - - - - - - - - 2 2 4
   ป.เอก บริหารการศึกษา พิเศษ 2.1 ภาคพิเศษ 5 5 10 4 3 7 - - - 2 5 7 - - - 1 - 1 12 13 25
   ป.เอก เทคโนฯ พิเศษ 2.1 ภาคพิเศษ - 2 2 2 2 4 - - - 1 - 1 1 1 2 1 2 3 5 7 12
   ป.เอก เทคโนฯ พิเศษ 1.1 ภาคพิเศษ - 1 1 - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 1 2
   ป.บัณฑิต วิชาชีพครู (พิเศษ) ภาคพิเศษ 23 108 131 3 5 8 - - - - - - - - - - - - 26 113 139
รวม 282 710 992 236 598 834 185 380 565 176 408 584 7 10 17 9 14 23 895 2,120 3,015
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   กศ.บ. คณิตศาสตร์ (วิทยาเขตพัทลุง) 4 25 29 6 24 30 4 22 26 - - - - - - - - - 14 71 85
   กศ.บ. พลศึกษา (วิทยาเขตพัทลุง) 27 25 52 27 18 45 26 22 48 20 6 26 - - - - - - 100 71 171
   กศ.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาเอก : คอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณ) 2 1 3 - - - - - - - - - - - - - - - 2 1 3
   กศ.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาเอก : ฟิสิกส์) วข.พัทลุง 2 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 2
   กศ.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป) วข.พัทลุง 3 20 23 - - - - - - - - - - - - - - - 3 20 23
   กศ.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาเอก : เคมี) วข.พัทลุง - 4 4 - - - - - - - - - - - - - - - - 4 4
รวม 38 75 113 33 42 75 30 44 74 20 6 26 0 0 0 0 0 0 121 167 288
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน วิทยาเขตพัทลุง
   วท.บ. สัตวศาสตร์ 15 21 36 16 8 24 14 13 27 16 26 42 1 1 2 - 1 1 62 70 132
   วท.บ. ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชุมชน 13 14 27 - - - - - - - - - - - - - - - 13 14 27
   วท.บ. เกษตรศาสตร์ - - - - - - 6 14 20 6 12 18 - 1 1 - - - 12 27 39
   วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน - - - 8 14 22 7 15 22 2 25 27 1 1 2 - - - 18 55 73
   วท.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช 10 10 20 4 1 5 - - - - - - - - - - - - 14 11 25
รวม 38 45 83 28 23 51 27 42 69 24 63 87 2 3 5 0 1 1 119 177 296
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา วิทยาเขตพัทลุง
   พท.บ. การแพทย์แผนไทย 4 38 42 3 31 34 4 27 31 1 20 21 - - - - - - 12 116 128
   วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา - - - - - - 17 9 26 27 10 37 2 - 2 1 - 1 47 19 66
   วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 30 4 34 16 11 27 - - - - - - - - - - - - 46 15 61
   วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 13 43 56 15 46 61 7 49 56 10 39 49 - - - - - - 45 177 222
   ส.บ. สาธารณสุขชุมชน - - - - - - 4 79 83 2 78 80 - - - - - - 6 157 163
   ส.บ. สาธารณสุขชุมชน (65 เป็นต้นไป) 8 75 83 8 81 89 - - - - - - - - - - - - 16 156 172
   ส.ม. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก.2 ภาคปกติ) - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1
   ส.ม. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - 1 1
   ส.ม. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก.2 ภาคพิเศษ) ภาคพิเศษ 2 12 14 1 5 6 - - - - - - - - - - - - 3 17 20
รวม 57 172 229 43 175 218 32 165 197 40 147 187 2 0 2 1 0 1 175 659 834
คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล 39 13 52 35 6 41 22 7 29 32 9 41 3 1 4 3 - 3 134 36 170
   ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์ไทย 4 2 6 4 3 7 2 2 4 5 2 7 - - - - - - 15 9 24
   ศป.บ. ทัศนศิลป์ 14 14 28 7 18 25 15 10 25 14 19 33 2 - 2 - 1 1 52 62 114
   ศป.บ. ศิลปะการออกแบบ 30 32 62 20 25 45 20 25 45 20 18 38 3 - 3 - - - 93 100 193
   ศป.บ. ศิลปะการแสดง 9 27 36 14 21 35 5 14 19 8 16 24 - - - - - - 36 78 114
   ป.โท ดศ.ม.ดนตรีสร้างสรรค์ พิเศษ ก2 ภาคพิเศษ 4 2 6 11 - 11 - - - - - - - - - - - - 15 2 17
รวม 100 90 190 91 73 164 64 58 122 79 64 143 8 1 9 3 1 4 345 287 632
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสงขลา
   นิสิตอาคันตุกะ - 4 4 - - - - - - - - - - - - - - - - 4 4
   บัญชี 4 ปี 12 95 107 16 79 95 12 84 96 7 85 92 1 - 1 - - - 48 343 391
   บัญชี เทียบโอน 4 ปี ภาคปกติ 2 64 66 6 74 80 - 4 4 - - - - - - - - - 8 142 150
   การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ 4 ปี 51 61 112 27 74 101 34 72 106 - - - - - - - - - 112 207 319
   การค้าสมัยใหม่ 4 ปี