สถิตินิสิตปัจจุบัน (จำแนกตามสาขา/ชั้นปี/เพศ)
ข้อมูล ณ วันที่ 01/02/2023 00:02:19

หลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ 5 ขึ้นไป รวม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   สปญ หลักสูตรสองปริญญา (รุ่น 62-64) - - - 5 22 27 - 23 23 2 16 18 - - - - - - 7 61 68
   สปญ หลักสูตรสองปริญญา (รุ่น 65) 2 27 29 - - - - - - - - - - - - - - - 2 27 29
   นิเทศศาสตร์ 21 24 45 21 24 45 22 12 34 24 18 42 - - - 1 - 1 89 78 167
   รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ - - - 20 18 38 15 19 34 13 25 38 - - - - - - 48 62 110
   รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการจัดการภาครัฐและกิจการระหว่างประเทศ 21 41 62 - - - - - - - - - - - - - - - 21 41 62
   รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น 23 45 68 - - - - - - - - - - - - - - - 23 45 68
   ภูมิศาสตร์ 14 8 22 11 23 34 15 7 22 4 23 27 2 2 4 1 - 1 47 63 110
   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 18 52 70 10 59 69 8 55 63 13 58 71 - 1 1 - 1 1 49 226 275
   การบริหารและพัฒนาชุมชน 20 29 49 9 45 54 9 42 51 8 36 44 1 - 1 - - - 47 152 199
   บรรณารักษฯและสารสนเทศฯ - - - 12 25 37 3 27 30 1 41 42 - - - - - - 16 93 109
   ประวัติศาสตร์ 9 32 41 14 23 37 16 22 38 11 20 31 - - - - - - 50 97 147
   ภาษาจีน - - - - 4 4 - - - - - - - - - - - - - 4 4
   ภาษาจีน แผน 1 (เรียน ม.ทักษิณ 4 ปี) 7 25 32 5 27 32 4 31 35 4 27 31 - - - - - - 20 110 130
   ภาษาจีน แผน 2 (เรียน ม.ทักษิณ 3 ปี เรียนจีน 1 ปี) 5 29 34 5 29 34 4 25 29 6 23 29 - 1 1 - - - 20 107 127
   ภาษาญี่ปุ่น 22 24 46 13 26 39 18 21 39 11 15 26 6 9 15 3 2 5 73 97 170
   ภาษามลายู 3 18 21 3 24 27 2 13 15 3 17 20 - 1 1 - - - 11 73 84
   ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 31 94 125 24 90 114 31 90 121 30 89 119 - - - - - - 116 363 479
   ศศ.บ. ภาษาไทย 3 38 41 8 41 49 5 31 36 6 36 42 - - - - - - 22 146 168
   ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 8 23 31 - - - - - - - - - - - - - - - 8 23 31
รวม 207 509 716 160 480 640 152 418 570 136 444 580 9 14 23 5 3 8 669 1,868 2,537
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   วท.บ. คณิตศาสตร์ 1 11 12 10 39 49 9 29 38 7 21 28 - - - - - - 27 100 127
   วท.บ. จุลชีววิทยา - - - 2 14 16 1 11 12 1 4 5 - - - - - - 4 29 33
   วท.บ. ชีววิทยา - - - 5 12 17 3 23 26 2 19 21 - - - - - - 10 54 64
   วท.บ. ชีววิทยา (วิชาเอก : ชีววิทยา) 1 8 9 - - - - - - - - - - - - - - - 1 8 9
   วท.บ. ฟิสิกส์ - - - 1 1 2 - 2 2 - 3 3 - - - - - - 1 6 7
   วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 28 11 39 17 5 22 16 11 27 10 8 18 - 2 2 1 - 1 72 37 109
   วท.บ. วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 3 5 8 8 8 16 4 8 12 1 6 7 - - - - - - 16 27 43
   วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4 5 9 6 6 12 1 15 16 6 4 10 - 1 1 - 2 2 17 33 50
   วท.บ. สถิติประยุกต์ - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - 1 1
   วท.บ. เคมี 1 5 6 2 8 10 3 18 21 3 9 12 - - - - - - 9 40 49
   วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม - - - - - - - 1 1 - 5 5 - - - - - - - 6 6
   วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 5 13 9 10 19 7 5 12 6 7 13 - - - - - - 30 27 57
รวม 46 50 96 60 103 163 44 123 167 36 87 123 0 3 3 1 2 3 187 368 555
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   กศ.บ. การวัดและประเมินทางการศึกษา 7 49 56 11 46 57 2 49 51 3 49 52 - 2 2 1 - 1 24 195 219
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกการประถมศึกษา (แผนสำหรับคนทั่วไป) 11 47 58 - - - - - - - - - - - - - - - 11 47 58
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกการประถมศึกษา (แผนสำหรับครู ตชด.) 14 15 29 - - - - - - - - - - - - - - - 14 15 29
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย - 60 60 - - - - - - - - - - - - - - - - 60 60
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 9 21 30 - - - - - - - - - - - - - - - 9 21 30
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 18 39 57 - - - - - - - - - - - - - - - 18 39 57
   กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย (5 ปี) - - - - - - - - - - - - 1 38 39 - - - 1 38 39
   กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย (4 ปี) - - - - 58 58 - 61 61 - 57 57 - - - - - - - 176 176
   กศ.บ. คณิตศาสตร์ (5 ปี) - - - - - - - - - - - - 14 34 48 4 10 14 18 44 62
   กศ.บ. คณิตศาสตร์ (4 ปี) 15 35 50 21 25 46 19 36 55 15 39 54 - - - - - - 70 135 205
   กศ.บ. ชีววิทยา (5 ปี) - - - - - - - - - - - - 6 33 39 - 1 1 6 34 40
   กศ.บ. ชีววิทยา (4 ปี) 9 22 31 6 18 24 4 25 29 6 39 45 - - - - - - 25 104 129
   กศ.บ. พลศึกษา (5 ปี) - - - - - - - - - - - - 38 15 53 - - - 38 15 53
   กศ.บ. พลศึกษา (4 ปี) 47 10 57 43 19 62 39 20 59 39 18 57 - - - - - - 168 67 235
   กศ.บ. ฟิสิกส์ (5 ปี) - - - - - - - - - - - - 10 27 37 1 - 1 11 27 38
   กศ.บ. ฟิสิกส์ (4 ปี) 5 17 22 8 11 19 14 14 28 14 28 42 - - - - - - 41 70 111
   กศ.บ. ภาษาอังกฤษ (5 ปี) - - - - - - - - - - - - 9 36 45 - - - 9 36 45
   กศ.บ. ภาษาอังกฤษ (4 ปี) 17 41 58 20 37 57 17 44 61 15 42 57 - - - - - - 69 164 233
   กศ.บ. ภาษาไทย (5 ปี) - - - - - - - - - - - - 4 23 27 - - - 4 23 27
   กศ.บ. ภาษาไทย (4 ปี) 11 49 60 4 51 55 8 49 57 12 47 59 - - - - - - 35 196 231
   กศ.บ. ศิลปศึกษา (5 ปี) - - - - - - - - - - - - 14 12 26 - - - 14 12 26
   กศ.บ. ศิลปศึกษา (4 ปี) 8 16 24 7 18 25 9 16 25 6 20 26 - - - - - - 30 70 100
   กศ.บ. สังคมศึกษา (5 ปี) - - - - - - - - - - - - 10 28 38 1 - 1 11 28 39
   กศ.บ. สังคมศึกษา (4 ปี) 21 39 60 23 34 57 19 38 57 14 39 53 - - - - - - 77 150 227
   กศ.บ. เคมี (5 ปี) - - - - - - - - - - - - 7 32 39 - - - 7 32 39
   กศ.บ. เคมี (4 ปี) 5 18 23 3 22 25 8 18 26 8 28 36 - - - - - - 24 86 110
   กศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา - - - 24 24 48 31 24 55 41 32 73 2 1 3 - - - 98 81 179
รวม 197 478 675 170 363 533 170 394 564 173 438 611 115 281 396 7 11 18 832 1,965 2,797
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   กศ.บ. คณิตศาสตร์ (วิทยาเขตพัทลุง) 6 24 30 5 22 27 - - - - - - - - - - - - 11 46 57
   กศ.บ. พลศึกษา (วิทยาเขตพัทลุง) 34 20 54 28 22 50 20 6 26 - - - - - - - - - 82 48 130
รวม 40 44 84 33 44 77 20 6 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 94 187
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน วิทยาเขตพัทลุง
   วท.บ. สัตวศาสตร์ 16 9 25 14 13 27 17 26 43 15 24 39 - - - - 1 1 62 73 135
   วท.บ. เกษตรศาสตร์ - - - 6 14 20 6 12 18 9 12 21 - - - - - - 21 38 59
   วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน 9 15 24 8 16 24 5 26 31 11 25 36 - - - 1 - 1 34 82 116
   วท.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช 5 2 7 - - - - - - - - - - - - - - - 5 2 7
รวม 30 26 56 28 43 71 28 64 92 35 61 96 0 0 0 1 1 2 122 195 317
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา วิทยาเขตพัทลุง
   พท.บ. การแพทย์แผนไทย 3 33 36 4 27 31 1 20 21 3 32 35 - - - - - - 11 112 123
   วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา - - - 19 10 29 27 10 37 15 15 30 2 - 2 - - - 63 35 98
   วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 17 12 29 - - - - - - - - - - - - - - - 17 12 29
   วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 15 46 61 7 50 57 10 39 49 6 39 45 - - - - - - 38 174 212
   ส.บ. สาธารณสุขชุมชน - - - 4 80 84 2 78 80 - 55 55 - - - - 1 1 6 214 220
   ส.บ. สาธารณสุขชุมชน (65 เป็นต้นไป) 8 83 91 - - - - - - - - - - - - - - - 8 83 91
รวม 43 174 217 34 167 201 40 147 187 24 141 165 2 0 2 0 1 1 143 630 773
คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล 36 7 43 22 9 31 33 9 42 21 9 30 - 1 1 2 - 2 114 35 149
   ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์ไทย 4 3 7 2 2 4 5 2 7 10 1 11 - - - 1 - 1 22 8 30
   ศป.บ. ทัศนศิลป์ 8 20 28 16 10 26 14 19 33 8 10 18 1 1 2 - 2 2 47 62 109
   ศป.บ. ศิลปะการออกแบบ 22 25 47 19 25 44 20 18 38 14 28 42 1 - 1 - - - 76 96 172
   ศป.บ. ศิลปะการแสดง 14 21 35 6 15 21 8 17 25 10 20 30 - - - - - - 38 73 111
รวม 84 76 160 65 61 126 80 65 145 63 68 131 2 2 4 3 2 5 297 274 571
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสงขลา
   บัญชีบัณฑิต 4 ปี 19 80 99 13 86 99 7 85 92 9 96 105 - - - - 1 1 48 348 396
   บัญชีบัณฑิต เทียบ 4 ปี ปกติ 6 74 80 7 91 98 - 2 2 - - - - - - - - - 13 167 180
   การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ 4 ปี 34 76 110 34 72 106 - - - - - - - - - - - - 68 148 216
   การค้าสมัยใหม่ เทียบ 4 ปี ปกติ - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - 1 1
   การค้าสมัยใหม่ 4 ปี - - - - - - 34 60 94 21 87 108 1 1 2 - 3 3 56 151 207
   การตลาด 4 ปี 18 32 50 20 46 66 10 47 57 24 39 63 1 - 1 - - - 73 164 237
   การประกอบการฯ 4 ปี 30 48 78 21 47 68 13 48 61 25 65 90 2 3 5 - - - 91 211 302
   การตลาด 4 ปี - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 1
   เศรษฐศาสตร์ 28 47 75 33 53 86 22 51 73 24 63 87 2 3 5 - - - 109 217 326
รวม 135 357 492 128 395 523 86 294 380 103 350 453 6 7 13 0 5 5 458 1,408 1,866
คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   1(ว.สงขลา) นิติฯ 4 ปี ปกติ ม.6 170 246 416 132 269 401 126 246 372 105 275 380 10 5 15 3 - 3 546 1041 1587
รวม 170 246 416 132 269 401 126 246 372 105 275 380 10 5 15 3 0 3 546 1,041 1,587
คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   น.บ. นิติศาสตร์ 4 ปี ปกติ (วิทยาเขตพัทลุง) 66 54 120 49 68 117 41 57 98 36 43 79 3 1 4 1 1 2 196 224 420
รวม 66 54 120 49 68 117 41 57 98 36 43 79 3 1 4 1 1 2 196 224 420
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา วิทยาเขตสงขลา
   กจ.บ.การจัดการสมัยใหม่ (วิชาเอก:การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์) ปกติ 15 34 49 9 17 26 1 - 1 - - - - - - - - - 25 51 76
   กจ.บ.การจัดการสมัยใหม่ (วิชาเอก:การจัดการการประกอบการทางสังคม) ปกติ 19 26 45 12 17 29 - - - - - - - - - - - - 31 43 74
   รป.บ. การบริหารงานตำรวจฯ ปกติ 100 225 325 72 198 270 94 189 283 - 3 3 - - - - - - 266 615 881
รวม 134 285 419 93 232 325 95 189 284 0 3 3 0 0 0 0 0 0 322 709 1,031
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   วศ.บ. วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ 3 5 8 3 5 8 5 6 11 2 7 9 - - - - - - 13 23 36
   วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 20 4 24 16 5 21 12 7 19 11 5 16 5 3 8 - - - 64 24 88
รวม 23 9 32 19 10 29 17 13 30 13 12 25 5 3 8 0 0 0 77 47 124
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต 4 55 59 6 39 45 2 54 56 4 45 49 - - - - - - 16 193 209
รวม 4 55 59 6 39 45 2 54 56 4 45 49 0 0 0 0 0 0 16 193 209
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ วิทยาเขตพัทลุง
   วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 4 10 14 2 9 11 8 23 31 3 24 27 - - - - - - 17 66 83
   วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร - 19 19 1 23 24 3 26 29 - 1 1 - - - - - - 4 69 73
รวม 4 29 33 3 32 35 11 49 60 3 25 28 0 0 0 0 0 0 21 135 156
รวมทั้งหมด 1,183 2,392 3,575 980 2,306 3,286 912 2,119 3,031 731 1,992 2,723 152 316 468 21 26 47 3,979 9,151 13,130