กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา
ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้

สถิตินิสิตสำเร็จการศึกษา (จำแนกตามปีที่สำเร็จการศึกษา)
ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2023 07:11:50

ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 2022

รวมทั้งหมด -
ย้อนกลับ