กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา
ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้

สถิตินิสิตสำเร็จการศึกษา (จำแนกตามปีที่สำเร็จการศึกษา/ปีที่เข้าศึกษา)
ข้อมูล ณ วันที่ 11/12/2023 10:12:37

ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 2022

คณะ จำนวน
สำเร็จการศึกษา
ปีที่เข้าศึกษาศึกษา
วิทยาเขตสงขลา
รวมวิทยาเขตสงขลา 0
วิทยาเขตพัทลุง
รวมวิทยาเขตพัทลุง 0
รวมทั้งหมด 0
ย้อนกลับ