กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา
ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้

สถิตินิสิตสำเร็จการศึกษา (จำแนกตามปีที่สำเร็จการศึกษา/เกียรตินิยม/เพศ)
ข้อมูล ณ วันที่ 19/04/2024 00:04:25

ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 2022

คณะ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนฤดูร้อน รวม เกียรตินิยม อันดับ 1 เกียรตินิยม อันดับ 2
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
วิทยาเขตสงขลา
รวมวิทยาเขตสงขลา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาเขตพัทลุง
รวมวิทยาเขตพัทลุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ย้อนกลับ