กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา
ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้

สถิตินิสิตสำเร็จการศึกษา (จำแนกตามปีที่สำเร็จการศึกษา/เกียรตินิยม)
ข้อมูล ณ วันที่ 11/12/2023 10:12:03

ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 2022

คณะ จำนวน
สำเร็จการศึกษา
เกียรตินิยม อันดับ 1 เกียรตินิยม อันดับ 2
ชาย หญิง ชาย หญิง
วิทยาเขตสงขลา
รวมวิทยาเขตสงขลา 0 0 0 0 0
วิทยาเขตพัทลุง
รวมวิทยาเขตพัทลุง 0 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 0 0 0 0 0
ย้อนกลับ