กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา
ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้

สถิตินิสิตปัจจุบัน (จำแนกตามระดับการศึกษา)
ข้อมูล ณ วันที่ 28/02/2024 19:02:29

ระดับการศึกษา จำนวนนิสิต (คน)
ปริญญาตรี ภาคปกติ 13,217
ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 1,090
ปริญญาโท ภาคปกติ 189
ปริญญาโท ภาคพิเศษ 336
ปริญญาเอก ภาคปกติ 94
ปริญญาเอก ภาคพิเศษ 38
ป.บัณฑิต ภาคพิเศษ 130
รวมทั้งหมด 15,094