สถิตินิสิตปัจจุบัน (จำแนกตามระดับการศึกษา)
ข้อมูล ณ วันที่ 25/10/2021 20:10:50

ระดับการศึกษา จำนวนนิสิต (คน)
ปริญญาตรี ภาคปกติ 13,140
ปริญญาตรี ภาคสมทบ 930
ปริญญาโท ภาคปกติ 158
ปริญญาโท ภาคพิเศษ 313
ปริญญาเอก ภาคปกติ 87
ปริญญาเอก ภาคพิเศษ 33
รวมทั้งหมด 14,661