สถิตินิสิตปัจจุบัน (จำแนกตามระดับการศึกษา)
ข้อมูล ณ วันที่ 31/01/2023 23:01:31

ระดับการศึกษา จำนวนนิสิต (คน)
ปริญญาตรี ภาคปกติ 13,130
ปริญญาตรี ภาคสมทบ 991
ปริญญาโท ภาคปกติ 184
ปริญญาโท ภาคพิเศษ 301
ปริญญาเอก ภาคปกติ 91
ปริญญาเอก ภาคพิเศษ 36
ป.บัณฑิต ภาคพิเศษ 250
รวมทั้งหมด 14,983