สถิตินิสิตปัจจุบัน (จำแนกตามระดับการศึกษา/สาขา/ศาสนา)
ข้อมูล ณ วันที่ 31/01/2023 23:01:41

หลักสูตร พุทธ อิสลาม คริสต์ ไม่ระบุข้อมูล อื่น ๆ รวม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   สปญ หลักสูตรสองปริญญา (รุ่น 62-64) 43 22 1 2 - 68
   สปญ หลักสูตรสองปริญญา (รุ่น 65) 21 7 1 - - 29
   นิเทศศาสตร์ 129 35 3 - - 167
   รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ 89 21 - - - 110
   รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการจัดการภาครัฐและกิจการระหว่างประเทศ 43 17 1 1 - 62
   รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น 49 18 - 1 - 68
   ภูมิศาสตร์ 84 25 1 - - 110
   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 227 46 1 1 - 275
   การบริหารและพัฒนาชุมชน 160 39 - - - 199
   บรรณารักษฯและสารสนเทศฯ 87 21 - 1 - 109
   ประวัติศาสตร์ 126 18 1 2 - 147
   ภาษาจีน 3 1 - - - 4
   ภาษาจีน แผน 1 (เรียน ม.ทักษิณ 4 ปี) 119 9 2 - - 130
   ภาษาจีน แผน 2 (เรียน ม.ทักษิณ 3 ปี เรียนจีน 1 ปี) 114 12 1 - - 127
   ภาษาญี่ปุ่น 151 14 1 4 - 170
   ภาษามลายู 6 78 - - - 84
   ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 315 157 4 3 - 479
   ศศ.บ. ภาษาไทย 129 38 - 1 - 168
   ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 23 7 - 1 - 31
รวม 1,918 585 17 17 - 2,537
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   วท.บ. คณิตศาสตร์ 61 66 - - - 127
   วท.บ. จุลชีววิทยา 24 9 - - - 33
   วท.บ. ชีววิทยา 46 18 - - - 64
   วท.บ. ชีววิทยา (วิชาเอก : ชีววิทยา) 8 1 - - - 9
   วท.บ. ฟิสิกส์ 6 1 - - - 7
   วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 75 33 1 - - 109
   วท.บ. วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 33 10 - - - 43
   วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 40 9 1 - - 50
   วท.บ. สถิติประยุกต์ 1 - - - - 1
   วท.บ. เคมี 37 12 - - - 49
   วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม 6 - - - - 6
   วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 41 15 1 - - 57
รวม 378 174 3 - - 555
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   กศ.บ. การวัดและประเมินทางการศึกษา 152 66 - 1 - 219
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกการประถมศึกษา (แผนสำหรับคนทั่วไป) 42 16 - - - 58
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกการประถมศึกษา (แผนสำหรับครู ตชด.) 22 7 - - - 29
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 48 12 - - - 60
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 21 9 - - - 30
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 28 29 - - - 57
   กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย (5 ปี) 14 25 - - - 39
   กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย (4 ปี) 146 29 1 - - 176
   กศ.บ. คณิตศาสตร์ (5 ปี) 48 14 - - - 62
   กศ.บ. คณิตศาสตร์ (4 ปี) 171 34 - - - 205
   กศ.บ. ชีววิทยา (5 ปี) 32 7 1 - - 40
   กศ.บ. ชีววิทยา (4 ปี) 98 30 1 - - 129
   กศ.บ. พลศึกษา (5 ปี) 39 14 - - - 53
   กศ.บ. พลศึกษา (4 ปี) 172 63 - - - 235
   กศ.บ. ฟิสิกส์ (5 ปี) 28 10 - - - 38
   กศ.บ. ฟิสิกส์ (4 ปี) 85 26 - - - 111
   กศ.บ. ภาษาอังกฤษ (5 ปี) 21 21 3 - - 45
   กศ.บ. ภาษาอังกฤษ (4 ปี) 151 81 1 - - 233
   กศ.บ. ภาษาไทย (5 ปี) 20 7 - - - 27
   กศ.บ. ภาษาไทย (4 ปี) 178 51 2 - - 231
   กศ.บ. ศิลปศึกษา (5 ปี) 18 8 - - - 26
   กศ.บ. ศิลปศึกษา (4 ปี) 61 38 - 1 - 100
   กศ.บ. สังคมศึกษา (5 ปี) 22 17 - - - 39
   กศ.บ. สังคมศึกษา (4 ปี) 185 41 1 - - 227
   กศ.บ. เคมี (5 ปี) 29 10 - - - 39
   กศ.บ. เคมี (4 ปี) 86 24 - - - 110
   กศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 133 46 - - - 179
รวม 2,050 735 10 2 - 2,797
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   กศ.บ. คณิตศาสตร์ (วิทยาเขตพัทลุง) 33 24 - - - 57
   กศ.บ. พลศึกษา (วิทยาเขตพัทลุง) 88 41 - 1 - 130
รวม 121 65 - 1 - 187
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน วิทยาเขตพัทลุง
   วท.บ. สัตวศาสตร์ 116 18 - 1 - 135
   วท.บ. เกษตรศาสตร์ 45 14 - - - 59
   วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน 96 19 1 - - 116
   วท.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช 5 2 - - - 7
รวม 262 53 1 1 - 317
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา วิทยาเขตพัทลุง
   พท.บ. การแพทย์แผนไทย 27 96 - - - 123
   วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 50 48 - - - 98
   วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 18 11 - - - 29
   วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 102 110 - - - 212
   ส.บ. สาธารณสุขชุมชน 80 140 - - - 220
   ส.บ. สาธารณสุขชุมชน (65 เป็นต้นไป) 23 67 - - 1 91
รวม 300 472 - - 1 773
คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล 138 8 2 1 - 149
   ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์ไทย 30 - - - - 30
   ศป.บ. ทัศนศิลป์ 88 18 - 3 - 109
   ศป.บ. ศิลปะการออกแบบ 140 32 - - - 172
   ศป.บ. ศิลปะการแสดง 100 10 1 - - 111
รวม 496 68 3 4 - 571
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสงขลา
   บัญชีบัณฑิต 4 ปี 288 106 1 1 - 396
   บัญชีบัณฑิต เทียบ 4 ปี ปกติ 143 37 - - - 180
   การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ 4 ปี 162 53 - 1 - 216
   การค้าสมัยใหม่ เทียบ 4 ปี ปกติ 1 - - - - 1
   การค้าสมัยใหม่ 4 ปี 158 46 3 - - 207
   การตลาด 4 ปี 159 76 1 1 - 237
   การประกอบการฯ 4 ปี 215 87 - - - 302
   การตลาด 4 ปี 1 - - - - 1
   เศรษฐศาสตร์ 223 100 2 1 - 326
รวม 1,350 505 7 4 - 1,866
คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   1(ว.สงขลา) นิติฯ 4 ปี ปกติ ม.6 1258 326 2 1 - 1,587
รวม 1,258 326 2 1 - 1,587
คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   น.บ. นิติศาสตร์ 4 ปี ปกติ (วิทยาเขตพัทลุง) 337 80 3 - - 420
รวม 337 80 3 - - 420
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา วิทยาเขตสงขลา
   กจ.บ.การจัดการสมัยใหม่ (วิชาเอก:การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์) ปกติ 57 19 - - - 76
   กจ.บ.การจัดการสมัยใหม่ (วิชาเอก:การจัดการการประกอบการทางสังคม) ปกติ 59 14 - 1 - 74
   รป.บ. การบริหารงานตำรวจฯ ปกติ 701 179 1 - - 881
รวม 817 212 1 1 - 1,031
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   วศ.บ. วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ 27 9 - - - 36
   วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 66 20 2 - - 88
รวม 93 29 2 - - 124
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต 104 104 1 - - 209
รวม 104 104 1 - - 209
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ วิทยาเขตพัทลุง
   วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 65 18 - - - 83
   วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 53 19 1 - - 73
รวม 118 37 1 - - 156
รวมทั้งหมด 9,602 3,445 51 31 1 13,130