กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา
ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้

สถิตินิสิตปัจจุบัน (จำแนกตามระดับการศึกษา/สาขา/ศาสนา)
ข้อมูล ณ วันที่ 11/12/2023 09:12:52

หลักสูตร พุทธ อิสลาม คริสต์ ไม่ระบุข้อมูล อื่น ๆ รวม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   สปญ หลักสูตรสองปริญญา (รุ่น 62-64) 36 20 1 - - 57
   สปญ หลักสูตรสองปริญญา (รุ่น 65-66) 38 16 1 - - 55
   นิเทศศาสตร์ 146 31 3 1 - 181
   รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ 59 15 - - - 74
   รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการจัดการภาครัฐและกิจการระหว่างประเทศ 83 34 1 1 - 119
   รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น 139 47 - 1 - 187
   ภูมิศาสตร์ 68 34 1 - - 103
   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 236 52 1 1 - 290
   การบริหารและพัฒนาชุมชน 158 50 1 - - 209
   บรรณารักษฯและสารสนเทศฯ 53 15 - 1 - 69
   ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ 136 25 2 1 - 164
   ภาษาจีน 2 - - - - 2
   ภาษาจีน แผน 1 (เรียน ม.ทักษิณ 4 ปี) 138 10 1 - - 149
   ภาษาจีน แผน 2 (เรียน ม.ทักษิณ 3 ปี เรียนจีน 1 ปี) 118 9 1 - - 128
   ภาษาญี่ปุ่น 146 19 2 5 - 172
   ภาษามลายู 4 71 - - - 75
   ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 321 167 5 5 - 498
   ศศ.บ. ภาษาไทย 126 46 - 1 - 173
   ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 36 21 - 1 - 58
   ป.โท ศศ.ม.ภาษาไทย ปกติ 4 1 - - - 5
   ป.โท วัฒนธรรมศึกษา ปกติ 3 - - 2 - 5
   ป.เอก วัฒนธรรมศึกษา ปกติ 1.1 2 1 - - - 3
   ป.เอก วัฒนธรรมศึกษา ปกติ 2.1 14 1 - - - 15
   ป.เอก วัฒนธรรมศึกษา พิเศษ 2.1 ภาคพิเศษ - 1 - - - 1
รวม 2,066 686 20 20 - 2,792
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล วิทยาเขตสงขลา
   วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา ปกติ 5 - - - - 5
   วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา ปกติ แผน ก แบบ ก2 1 1 - - - 2
   วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา พิเศษ ภาคพิเศษ 4 - - - - 4
รวม 10 1 - - - 11
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล วิทยาเขตพัทลุง
   วท.บ. คณิตศาสตร์ 53 55 - - - 108
   วท.บ. จุลชีววิทยา 10 7 - - - 17
   วท.บ. ชีววิทยา 22 14 - - - 36
   วท.บ. ชีววิทยา (วิชาเอก : ชีววิทยา) 17 10 - - - 27
   วท.บ. ฟิสิกส์ 3 1 - - - 4
   วท.บ. ฟิสิกส์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี 3 - 1 - - 4
   วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 69 33 1 1 - 104
   วท.บ. วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 30 7 - - - 37
   วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 32 7 - - - 39
   วท.บ. เคมี 30 10 - - - 40
   วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 44 14 1 - - 59
   วท.ม. คณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา ภาคปกติ 1 - - - - 1
   วท.ม. ชีววิทยา 5 1 - - - 6
   วท.ม. เคมี แผน ก. แบบ ก2 ภาคปกติ 7 1 - - - 8
   วท.ม. เคมีและนวัตกรรมเคมี ภาคปกติ (แผน ก. แบบ ก2) 3 - - - - 3
   วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก.2 แบบ ก 2 10 4 - - - 14
   วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก.1 1 - - - - 1
   วท.ม. เคมีและนวัตกรรมเคมี ภาคพิเศษ (แผน ก. แบบ ก2) ภาคพิเศษ 2 - - - - 2
   วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ 2 - - - - 2
   ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ รับจบป.โท แบบ 2.1 1 - - - - 1
   ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ รับจบป.ตรี แบบ 2.2 3 - - - - 3
   ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ รับจบป.โท แบบ 1.1 2 - - - - 2
รวม 350 164 3 1 - 518
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   กศ.บ. การวัดและประเมินทางการศึกษา 145 74 - 1 - 220
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกการประถมศึกษา (แผนสำหรับคนทั่วไป) 91 22 - - - 113
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกการประถมศึกษา (แผนสำหรับครู ตชด.) 43 14 - - - 57
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 93 24 - - - 117
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 43 17 - - - 60
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 62 52 - - - 114
   กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย (4 ปี) 102 16 1 - - 119
   กศ.บ. คณิตศาสตร์ (5 ปี) 2 4 - - - 6
   กศ.บ. คณิตศาสตร์ (4 ปี) 158 35 - - - 193
   กศ.บ. ชีววิทยา (4 ปี) 58 25 1 - - 84
   กศ.บ. พลศึกษา (5 ปี) - 1 - - - 1
   กศ.บ. พลศึกษา (4 ปี) 169 64 - 1 - 234
   กศ.บ. ฟิสิกส์ (5 ปี) 1 - - - - 1
   กศ.บ. ฟิสิกส์ (4 ปี) 52 17 - - - 69
   กศ.บ. ภาษาอังกฤษ (5 ปี) 1 - 1 - - 2
   กศ.บ. ภาษาอังกฤษ (4 ปี) 142 91 1 - - 234
   กศ.บ. ภาษาไทย (5 ปี) 1 - - - - 1
   กศ.บ. ภาษาไทย (4 ปี) 175 54 2 - - 231
   กศ.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาเอก : ชีววิทยา) วข.สงขลา 20 6 - - - 26
   กศ.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาเอก : ฟิสิกส์) วข.สงขลา 20 9 1 - - 30
   กศ.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาเอก : เคมี) วข.สงขลา 18 11 - - - 29
   กศ.บ. ศิลปศึกษา (4 ปี) 60 43 - 1 - 104
   กศ.บ. สังคมศึกษา (4 ปี) 184 44 3 - - 231
   กศ.บ. เคมี (4 ปี) 52 22 - - - 74
   กศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 78 25 - - - 103
   ป.โท บริหารการศึกษา ปกติ 6 3 - - - 9
   ป.โท กศ.ม.บริหารการศึกษา ปกติ ก2 7 - - - - 7
   ป.โท กศ.ม.วิจัยและประเมิน ปกติ ก2 4 - - - - 4
   ป.โท กศ.ม.การวิจัยและประเมิน ปกติ ก2 (ทั่วไป) 2 - - - - 2
   ป.โท การสอน รวมทุกเอก (ปกติ) 15 4 - - - 19
   ป.โท กศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปกติ ก2 (วิชาชีพครู) 9 5 - - - 14
   ป.โท กศ.ม.จิตวิทยา ปกติ ก2 (ทั่วไป) 1 - - - - 1
   ป.โท กศ.ม.จิตวิทยา ปกติ ก2 (วิชาชีพครู) 6 - - - - 6
   ป.โท กศ.ม.พลศึกษา ปกติ 6 - - - - 6
   ป.โท กศ.ม.พลศึกษาฯ ปกติ ก2 (ทั่วไป) 9 2 - 3 - 14
   ป.โท กศ.ม.ภาษาไทย ภาคปกติ - 1 - - - 1
   ป.โท กศ.ม.ภาษาไทย ปกติ ก2 (วิชาชีพครู) 7 - - - - 7
   ป.โท กศ.ม.หลักสูตรและการสอน ปกติ ก2 (ทั่วไป) 2 - - 2 - 4
   ป.โท กศ.ม.หลักสูตรและการสอน ปกติ ก2 (วิชาชีพครู) 7 5 - - - 12
   ป.โท เทคโนฯ ปกติ 8 2 - - - 10
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ ปกติ ก2 (ทั่วไป) 1 - - - - 1
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ ปกติ ก2 (วิชาชีพครู) 3 4 - - - 7
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ ปกติ ข (วิชาชีพครู) 2 - 1 - - 3
   ป.โท กศ.ม.บริหารการศึกษา พิเศษ ข (65เป็นต้นไป) ภาคพิเศษ 93 22 1 - - 116
   ป.โท กศ.ม.วิจัยและประเมิน พิเศษ ก2 ภาคพิเศษ 4 - - - - 4
   ป.โท กศ.ม.การวิจัยและประเมิน พิเศษ ก2 (ทั่วไป) ภาคพิเศษ 7 1 - - - 8
   ป.โท กศ.ม.การวิจัยและประเมิน พิเศษ ข (วิชาชีพครู) ภาคพิเศษ 2 1 - - - 3
   ป.โท กศ.ม.การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พิเศษ ภาคพิเศษ 2 - - - - 2
   ป.โท การสอนฟิสิกส์ พิเศษ ภาคพิเศษ - 1 - - - 1
   ป.โท การสอนเคมี พิเศษ ภาคพิเศษ - 1 - - - 1
   ป.โท กศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พิเศษ ก2 (ทั่วไป) ภาคพิเศษ 5 3 - - - 8
   ป.โท กศ.ม.จิตวิทยา พิเศษ ก2 (ทั่วไป) ภาคพิเศษ - 1 - - - 1
   ป.โท กศ.ม.จิตวิทยา พิเศษ ก2 (วิชาชีพครู) ภาคพิเศษ 2 3 - - - 5
   ป.โท กศ.ม.จิตวิทยา พิเศษ ข (ทั่วไป) ภาคพิเศษ 3 1 - 1 - 5
   ป.โท กศ.ม.จิตวิทยา พิเศษ ข (วิชาชีพครู) ภาคพิเศษ 2 - - - - 2
   ป.โท กศ.ม.พลศึกษาฯ พิเศษ ก2 (ทั่วไป) ภาคพิเศษ 1 - - - - 1
   ป.โท กศ.ม.พลศึกษาฯ พิเศษ ก2 (วิชาชีพครู) ภาคพิเศษ 1 - - - - 1
   ป.โท กศ.ม.ภาษาไทย ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ 7 - - - - 7
   ป.โท กศ.ม.ภาษาไทย พิเศษ ก2 (ทั่วไป) ภาคพิเศษ 10 1 - - - 11
   ป.โท กศ.ม.ภาษาไทย พิเศษ ข (ทั่วไป) ภาคพิเศษ 3 1 - - - 4
   ป.โท กศ.ม.หลักสูตรและการสอน พิเศษ ภาคพิเศษ 4 - - - - 4
   ป.โท กศ.ม.หลักสูตรและการสอน พิเศษ ก2 (ทั่วไป) ภาคพิเศษ 19 5 1 - - 25
   ป.โท กศ.ม.หลักสูตรและการสอน พิเศษ ก2 (วิชาชีพครู) ภาคพิเศษ 14 1 - 1 - 16
   ป.โท เทคโนฯ พิเศษ ภาคพิเศษ - 1 - - - 1
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ พิเศษ ก2 (ทั่วไป) ภาคพิเศษ 2 - - - - 2
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ พิเศษ ก2 (วิชาชีพครู) ภาคพิเศษ 5 2 - - - 7
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ พิเศษ ข (ทั่วไป) ภาคพิเศษ - 1 - - - 1
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ พิเศษ ข (วิชาชีพครู) ภาคพิเศษ 5 - - - - 5
   ป.โท ศศ.ม.จิตวิทยาฯ พิเศษ ก ภาคพิเศษ 6 - - - - 6
   ป.โท ศศ.ม.จิตวิทยาฯ พิเศษ ข ภาคพิเศษ - 1 - - - 1
   ป.เอก เทคโนฯ ปกติ 1.1 1 1 - - - 2
   ป.เอก เทคโนฯ ปกติ 2.1 4 - - - - 4
   ป.เอก บริหารการศึกษา พิเศษ 2.1 ภาคพิเศษ 20 3 1 1 - 25
   ป.เอก เทคโนฯ พิเศษ 2.1 ภาคพิเศษ 10 2 - - - 12
   ป.เอก เทคโนฯ พิเศษ 1.1 ภาคพิเศษ 2 - - - - 2
   ป.บัณฑิต วิชาชีพครู (พิเศษ) ภาคพิเศษ 103 33 2 - - 138
รวม 2,202 782 16 11 - 3,011
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   กศ.บ. คณิตศาสตร์ (วิทยาเขตพัทลุง) 49 36 - - - 85
   กศ.บ. พลศึกษา (วิทยาเขตพัทลุง) 120 50 - 1 - 171
   กศ.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาเอก : คอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณ) 2 1 - - - 3
   กศ.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาเอก : ฟิสิกส์) วข.พัทลุง 2 - - - - 2
   กศ.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป) วข.พัทลุง 13 10 - - - 23
   กศ.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาเอก : เคมี) วข.พัทลุง 1 3 - - - 4
รวม 187 100 - 1 - 288
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน วิทยาเขตพัทลุง
   วท.บ. สัตวศาสตร์ 116 16 - - - 132
   วท.บ. ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชุมชน 25 2 - - - 27
   วท.บ. เกษตรศาสตร์ 33 6 - - - 39
   วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน 60 12 1 - - 73
   วท.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช 22 3 - - - 25
รวม 256 39 1 - - 296
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา วิทยาเขตพัทลุง
   พท.บ. การแพทย์แผนไทย 28 100 - - - 128
   วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 33 33 - - - 66
   วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 40 21 - - - 61
   วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 98 124 - - - 222
   ส.บ. สาธารณสุขชุมชน 57 106 - - - 163
   ส.บ. สาธารณสุขชุมชน (65 เป็นต้นไป) 57 115 - - - 172
   ส.ม. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก.2 ภาคปกติ) 1 - - - - 1
   ส.ม. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ 1 - - - - 1
   ส.ม. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก.2 ภาคพิเศษ) ภาคพิเศษ 15 5 - - - 20
รวม 330 504 - - - 834
คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล 153 9 2 2 - 166
   ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์ไทย 24 - - - - 24
   ศป.บ. ทัศนศิลป์ 84 24 1 5 - 114
   ศป.บ. ศิลปะการออกแบบ 158 34 - 1 - 193
   ศป.บ. ศิลปะการแสดง 105 9 - - - 114
   ป.โท ดศ.ม.ดนตรีสร้างสรรค์ พิเศษ ก2 ภาคพิเศษ 15 - 1 1 - 17
รวม 539 76 4 9 - 628
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสงขลา
   นิสิตอาคันตุกะ 3 1 - - - 4
   บัญชี 4 ปี 278 111 - 1 - 390
   บัญชี เทียบโอน 4 ปี ภาคปกติ 109 41 - - - 150
   การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ 4 ปี 237 81 - 1 - 319
   การค้าสมัยใหม่ 4 ปี 84 26 1 - - 111
   การตลาด 4 ปี 163 88 1 1 - 253
   การประกอบการฯ 4 ปี 196 84 - - 1 281
   เศรษฐศาสตร์ 195 90 2 - - 287
   บัญชี เทียบโอน 4 ปี ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ 74 32 - - - 106
   การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ เทียบโอน 4 ปี ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ 124 41 1 2 - 168
   ป.โท การจัดการธุรกิจ ปกติ แผน ก แบบ ก2 3 - 1 - - 4
   ป.โท การจัดการธุรกิจ พิเศษ ก (ใหม่ เข้า 3/60 เป็นต้นไป) ภาคพิเศษ 5 - - - - 5
   ป.เอก การจัดการธุรกิจ 2.1 ปกติ 8 - - - - 8
   ปร.ด.การจัดการธุรกิจ 2.1 ปกติ 1 1 - - - 2
รวม 1,480 596 6 5 1 2,088
คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   - นิสิตอาคันตุกะ - - - 2 - 2
   1(ว.สงขลา) นิติฯ 4 ปี ภาคปกติ ม.6 1396 323 4 2 - 1,725
   2(ว.สงขลา) นิติฯ 4 ปี ภาคพิเศษ (จ.-ศ.) ม.6 ภาคพิเศษ 175 44 - - 2 221
   3(ว.สงขลา) นิติฯ 4 ปี ภาคพิเศษ Block Couse ม.6 ภาคพิเศษ 190 35 1 - - 226
   ป.โท นิติศาสตร์ ปกติ 13 4 - - - 17
   ป.โท นิติศาสตร์ พิเศษ ข ภาคพิเศษ 28 5 - - - 33
   ป.โท นิติศาสตร์ พิเศษ ก ภาคพิเศษ 15 3 1 - - 19
รวม 1,817 414 6 4 2 2,243
คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   น.บ. นิติศาสตร์ 4 ปี ปกติ (วิทยาเขตพัทลุง) 328 88 2 - - 418
รวม 328 88 2 - - 418
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา วิทยาเขตสงขลา
   กจ.บ.การจัดการสมัยใหม่ (วิชาเอก:การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์) ปกติ 97 39 - 1 - 137
   กจ.บ.การจัดการสมัยใหม่ (วิชาเอก:การจัดการการประกอบการทางสังคม) ปกติ 99 36 - 1 - 136
   รป.บ. การบริหารงานตำรวจฯ ปกติ 760 169 2 - - 931
   รป.บ. การบริหารงานตำรวจฯ ภาคพิเศษ (จ.-ศ.) ภาคพิเศษ 243 86 - 1 1 331
   รป.บ. การบริหารงานตำรวจฯ ภาคพิเศษ Block Couse ภาคพิเศษ 70 14 - - 1 85
รวม 1,269 344 2 3 2 1,620
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   วศ.บ. วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ 29 17 - - - 46
   วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 15 15 - - - 30
   วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 51 22 1 - - 74
   วศ.ม. วิศวกรรมพลังงาน ภาคปกติ แบบ ก 2 2 - - - - 2
   ปร.ด. วิศวกรรมพลังงาน ภาคปกติ (แบบ 2.1) 4 1 - - - 5
   ปร.ด. วิศวกรรมพลังงาน ภาคปกติ (แบบ 1.1) 3 - - - - 3
รวม 104 55 1 - - 160
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสงขลา
   ป.เอก การพัฒนาที่ยั่งยืน ปกติ นานาชาติ 1.1 3 1 1 - - 5
   ป.เอก การพัฒนาที่ยั่งยืน ปกติ ไทย 1.1 7 3 - - - 10
   ป.เอก การพัฒนาที่ยั่งยืน ปกติ ไทย 2.1 20 10 - - - 30
รวม 30 14 1 - - 45
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต 112 107 - - - 219
รวม 112 107 - - - 219
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ วิทยาเขตพัทลุง
   วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 50 17 - - - 67
   วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 59 20 1 - - 80
รวม 109 37 1 - - 147
รวมทั้งหมด 11,189 4,007 63 54 5 15,318