สถิตินิสิตปัจจุบัน (จำแนกตามระดับการศึกษา/สาขา/ศาสนา)
ข้อมูล ณ วันที่ 25/10/2021 20:10:54

หลักสูตร พุทธ อิสลาม คริสต์ ไม่ระบุข้อมูล อื่น ๆ รวม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   นศ.บ. นิเทศศาสตร์ 130 34 3 1 - 168
   รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 123 30 - - - 153
   วท.บ. ภูมิศาสตร์ 99 22 1 - - 122
   ศศ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 224 49 1 - - 274
   ศศ.บ. การบริหารและพัฒนาชุมชน 169 32 - - - 201
   ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 125 31 - 1 - 157
   ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ 137 16 1 2 - 156
   ศศ.บ. ภาษาจีน 237 20 2 - - 259
   ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น 152 20 - 5 - 177
   ศศ.บ. ภาษามลายู 11 84 - - - 95
   ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 312 155 6 3 - 476
   ศศ.บ. ภาษาไทย 137 33 1 1 - 172
   สปญ หลักสูตรสองปริญญา 55 26 1 2 - 84
รวม 1,911 552 16 15 - 2,494
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   วท.บ. คณิตศาสตร์ 85 73 - - - 158
   วท.บ. จุลชีววิทยา 38 16 - - - 54
   วท.บ. ชีววิทยา 76 34 - - - 110
   วท.บ. ฟิสิกส์ 11 5 - - - 16
   วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 56 33 - - - 89
   วท.บ. วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 33 10 - - - 43
   วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 49 11 1 - - 61
   วท.บ. สถิติประยุกต์ 1 2 - - - 3
   วท.บ. เคมี 50 20 - - - 70
   วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม 11 1 - - - 12
   วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 38 17 1 - - 56
รวม 448 222 2 - - 672
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   กศ.บ. การวัดและประเมินทางการศึกษา 170 71 - 1 - 242
   กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย 185 57 1 - - 243
   กศ.บ. คณิตศาสตร์ 213 44 - - - 257
   กศ.บ. ชีววิทยา 149 35 2 - - 186
   กศ.บ. พลศึกษา 198 66 - - - 264
   กศ.บ. ฟิสิกส์ 140 37 - - - 177
   กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 163 86 4 - - 253
   กศ.บ. ภาษาไทย 192 38 2 - - 232
   กศ.บ. ศิลปศึกษา 94 40 - 1 - 135
   กศ.บ. สังคมศึกษา 184 53 1 - - 238
   กศ.บ. เคมี 147 26 - - - 173
   กศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 190 71 2 - 1 264
รวม 2,025 624 12 2 1 2,664
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   กศ.บ. คณิตศาสตร์ 18 10 - - - 28
   กศ.บ. พลศึกษา 53 29 - 1 - 83
รวม 71 39 - 1 - 111
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน วิทยาเขตพัทลุง
   วท.บ. พืชศาสตร์ 2 - - - - 2
   วท.บ. สัตวศาสตร์ 118 18 - 1 - 137
   วท.บ. เกษตรศาสตร์ 62 16 - - - 78
   วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน 95 23 1 - - 119
รวม 277 57 1 1 - 336
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา วิทยาเขตพัทลุง
   พท.บ. การแพทย์แผนไทย 30 96 - - - 126
   วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 78 71 - - - 149
   วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 108 113 - - - 221
   ส.บ. สาธารณสุขชุมชน 138 177 - - - 315
รวม 354 457 - - - 811
คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล 156 7 1 2 - 166
   ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์ไทย 28 - - - - 28
   ศป.บ. ทัศนศิลป์ 98 14 - 4 - 116
   ศป.บ. ศิลปะการออกแบบ 145 29 1 1 - 176
   ศป.บ. ศิลปะการแสดง 121 8 1 - - 130
รวม 548 58 3 7 - 616
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสงขลา
   บช.บ. การบัญชี 454 135 2 1 - 592
   บธ.บ. การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ 90 23 - - - 113
   บธ.บ. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 287 84 3 1 - 375
   บธ.บ. การตลาด 193 94 - 1 - 288
   บธ.บ. การประกอบการและการจัดการ 233 82 1 3 - 319
   บธ.บ. บริหารธุรกิจ (วิชาเอก : การตลาด) 1 - - - - 1
   ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ 260 98 2 1 - 361
รวม 1,518 516 8 7 - 2,049
คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   น.บ. นิติศาสตร์ 1312 336 2 1 - 1,651
รวม 1,312 336 2 1 - 1,651
คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   น.บ. นิติศาสตร์ 322 64 3 - - 389
รวม 322 64 3 - - 389
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา วิทยาเขตสงขลา
   กจ.บ. การจัดการสมัยใหม่ (วิชาเอก : การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์) 16 12 - - - 28
   กจ.บ. การจัดการสมัยใหม่ (วิชาเอก : การจัดการการประกอบการทางสังคม) 32 6 - 1 - 39
   รป.บ. การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม 627 148 - - - 775
รวม 675 166 - 1 - 842
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   วศ.บ. วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ 42 11 - - - 53
   วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 59 26 2 - - 87
รวม 101 37 2 - - 140
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต 118 99 1 - - 218
รวม 118 99 1 - - 218
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ วิทยาเขตพัทลุง
   วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 68 21 - - - 89
   วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 43 14 - - - 57
รวม 111 35 - - - 146
รวมทั้งหมด 9,791 3,262 50 35 1 13,139