สถิตินิสิต (จำแนกตามปีที่รับเข้า/สาขา/สถานะ)
ข้อมูล ณ วันที่ 25/10/2021 20:10:47

ปีการศึกษา 2564

หลักสูตร รับเข้าศึกษา จำนวนนิสิตที่กำลังศึกษา จำนวนนิสิตที่ไม่ศึกษาต่อ สำเร็จการศึกษา
ยืนยันสิทธิ์ รายงานตัว ไม่มารายงานตัว กำลังศึกษา รักษาสภาพ ลาพัก ลาออก คะแนนเฉลี่ยไม่ถึง ไม่ชำระค่าเทอม เสียชีวิต อื่น ๆ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา

นศ.บ. นิเทศศาสตร์ 51 51 - 51 - - - - - - - -
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 43 43 - 43 - - - - - - - -
วท.บ. ภูมิศาสตร์ 35 35 - 35 - - - - - - - -
ศศ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 73 73 - 73 - - - - - - - -
ศศ.บ. การบริหารและพัฒนาชุมชน 60 60 - 57 - - 3 - - - - -
ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 44 43 1 43 - - - - - - - -
ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ 43 43 - 43 - - - - - - - -
ศศ.บ. ภาษาจีน 69 68 1 67 - - 1 - - - - -
ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น 46 44 2 43 - - 1 - - - - -
ศศ.บ. ภาษามลายู 33 32 1 32 - - - - - - - -
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 120 120 - 119 - - 1 - - - - -
ศศ.บ. ภาษาไทย 50 50 - 49 - - 1 - - - - -
สปญ หลักสูตรสองปริญญา 38 38 - 36 - - 2 - - - - -
ศศ.ม. ภาษาไทย 4 3 1 3 - - - - - - - -
ศศ.ม. วัฒนธรรมศึกษา 4 4 - 4 - - - - - - - -
ปร.ด. วัฒนธรรมศึกษา 2 2 - 2 - - - - - - - -
รวม 715 709 6 700 - - 9 - - - - -

คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง

วท.บ. คณิตศาสตร์ 59 57 2 53 - - 4 - - - - -
วท.บ. จุลชีววิทยา 19 19 - 18 - - 1 - - - - -
วท.บ. ชีววิทยา 27 27 - 25 - - 2 - - - - -
วท.บ. ฟิสิกส์ 4 4 - 3 - - 1 - - - - -
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 24 23 1 23 - - - - - - - -
วท.บ. วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 16 16 - 16 - - - - - - - -
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 14 14 - 14 - - - - - - - -
วท.บ. เคมี 12 12 - 12 - - - - - - - -
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 20 - 20 - - - - - - - -
วท.ม. ชีววิทยา 2 2 - 2 - - - - - - - -
วท.ม. เคมี 3 3 - 3 - - - - - - - -
วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ 2 1 1 1 - - - - - - - -
รวม 202 198 4 190 - - 8 - - - - -

คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา

กศ.บ. การวัดและประเมินทางการศึกษา 60 60 - 60 - - - - - - - -
กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย 59 59 - 58 - - 1 - - - - -
กศ.บ. คณิตศาสตร์ 49 48 1 47 - - 1 - - - - -
กศ.บ. ชีววิทยา 27 27 - 24 - - 3 - - - - -
กศ.บ. พลศึกษา 64 64 - 63 - - 1 - - - - -
กศ.บ. ฟิสิกส์ 29 29 - 22 - - 7 - - - - -
กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 60 60 - 60 - - - - - - - -
กศ.บ. ภาษาไทย 59 59 - 58 - - 1 - - - - -
กศ.บ. ศิลปศึกษา 30 29 1 26 - - 3 - - - - -
กศ.บ. สังคมศึกษา 59 59 - 59 - - - - - - - -
กศ.บ. เคมี 29 29 - 29 - - - - - - - -
กศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 61 61 - 59 - - 2 - - - - -
กศ.ม. การบริหารการศึกษา 4 4 - 4 - - - - - - - -
กศ.ม. การวิจัยและประเมิน 6 6 - 6 - - - - - - - -
กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 28 27 1 27 - - - - - - - -
กศ.ม. พลศึกษา 4 4 - 4 - - - - - - - -
กศ.ม. ภาษาไทย 3 2 1 2 - - - - - - - -
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 2 2 - 2 - - - - - - - -
กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 5 5 - 5 - - - - - - - -
ศศ.ม. จิตวิทยาการให้คำปรึกษา 2 2 - 2 - - - - - - - -
กศ.ม. การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 62 62 - 62 - - - - - - - -
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ 12 12 - 12 - - - - - - - -
กศ.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 4 4 - 4 - - - - - - - -
รวม 718 714 4 695 - - 19 - - - - -

คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง

กศ.บ. คณิตศาสตร์ 28 28 - 28 - - - - - - - -
กศ.บ. พลศึกษา 58 58 - 56 - - 2 - - - - -
รวม 86 86 - 84 - - 2 - - - - -

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน วิทยาเขตพัทลุง

วท.บ. สัตวศาสตร์ 35 34 1 32 - - 2 - - - - -
วท.บ. เกษตรศาสตร์ 21 21 - 21 - - - - - - - -
วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน 37 35 2 34 - - 1 - - - - -
รวม 93 90 3 87 - - 3 - - - - -

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา วิทยาเขตพัทลุง

พท.บ. การแพทย์แผนไทย 32 31 1 31 - - - - - - - -
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 36 35 1 35 - - - - - - - -
วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 72 72 - 69 - - 3 - - - - -
ส.บ. สาธารณสุขชุมชน 101 97 4 97 - - - - - - - -
ส.ม. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ 8 8 - 8 - - - - - - - -
รวม 249 243 6 240 - - 3 - - - - -

คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา

ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล 49 45 4 44 - - 1 - - - - -
ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์ไทย 5 5 - 5 - - - - - - - -
ศป.บ. ทัศนศิลป์ 36 35 1 35 - - - - - - - -
ศป.บ. ศิลปะการออกแบบ 48 47 1 47 - - - - - - - -
ศป.บ. ศิลปะการแสดง 42 41 1 41 - - - - - - - -
รวม 180 173 7 172 - - 1 - - - - -

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสงขลา

บช.บ. การบัญชี 209 207 2 205 - - 2 - - - - -
บธ.บ. การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ 114 113 1 113 - - - - - - - -
บธ.บ. การตลาด 72 71 1 69 - - 2 - - - - -
บธ.บ. การประกอบการและการจัดการ 71 71 - 71 - - - - - - - -
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ 97 96 1 95 - - 1 - - - - -
บช.บ. การบัญชี ภาคสมทบ 120 113 7 113 - - - - - - - -
บธ.บ. การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ ภาคสมทบ 93 89 4 88 - - 1 - - - - -
บธ.ม. การจัดการธุรกิจ 4 4 - 4 - - - - - - - -
บธ.ด. การจัดการธุรกิจ 2 1 1 1 - - - - - - - -
รวม 782 765 17 759 - - 6 - - - - -

คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา

น.บ. นิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา 441 438 3 438 - - - - - - - -
น.บ. นิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา ภาคสมทบ 152 142 10 142 - - - - - - - -
น.ม. นิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา 4 4 - 4 - - - - - - - -
น.ม. นิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา ภาคพิเศษ 17 17 - 17 - - - - - - - -
รวม 614 601 13 601 - - - - - - - -

คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง

น.บ. นิติศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง 131 126 5 125 - - 1 - - - - -
รวม 131 126 5 125 - - 1 - - - - -

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา วิทยาเขตสงขลา

กจ.บ. การจัดการสมัยใหม่ (วิชาเอก : การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์) 31 29 2 28 - - 1 - - - - -
กจ.บ. การจัดการสมัยใหม่ (วิชาเอก : การจัดการการประกอบการทางสังคม) 40 40 - 39 - - 1 - - - - -
รป.บ. การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม 285 284 1 283 - - 1 - - - - -
รป.บ. การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ภาคสมทบ 123 123 - 122 - - 1 - - - - -
รวม 479 476 3 472 - - 4 - - - - -

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง

วศ.บ. วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ 10 10 - 10 - - - - - - - -
วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 27 26 1 26 - - - - - - - -
รวม 37 36 1 36 - - - - - - - -

วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสงขลา

ปร.ด. การพัฒนาที่ยั่งยืน 8 8 - 8 - - - - - - - -
รวม 8 8 - 8 - - - - - - - -

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง

พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต 55 52 3 52 - - - - - - - -
รวม 55 52 3 52 - - - - - - - -

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ วิทยาเขตพัทลุง

วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 13 13 - 13 - - - - - - - -
วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 26 26 - 26 - - - - - - - -
รวม 39 39 - 39 - - - - - - - -
รวมทั้งหมด 4,388 4,316 72 4,260 - - 56 - - - - -
ย้อนกลับ